<table>
 <caption>Danh Sách Nhân Viên</caption>
 <thead>
  <tr>
   <th>Họ và tên</th>
   <th>Năm sinh</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>Nguyễn Văn A</td>
   <td>2002</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Nguyễn Văn B</td>
   <td>1999</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Nguyễn Văn C</td>
   <td>1990</td>
  </tr>
 </tbody>
 <tfoot>
  <tr>
   <th>Tổ</th>
   <td>1</td>
  </tr>
 </tfoot>
</table>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.