Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URLs added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. You can use the CSS from another Pen by using its URL and the proper URL extension.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Auto Save

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>CSS Template</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
* {
 box-sizing: border-box;
}

body {
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

/* tạo kiểu cho phần đầu */
header {
 background-color: #666;
 padding: 30px;
 text-align: center;
 font-size: 35px;
 color: white;
}

/* tạo 2 cột nằm cạnh nhau */
nav {
 -webkit-flex: 1;
 -ms-flex: 1;
 flex: 1;
 background: #ccc;
 padding: 20px;
}

/* tạo kiểu cho danh sách bên trong menu */
nav ul {
 list-style-type: none;
 padding: 0;
}

article {
 -webkit-flex: 3;
 -ms-flex: 3;
 flex: 3;
 background-color: #f1f1f1;
 padding: 10px;
}

/* dựng flexboxes*/
section {
 display: -webkit-flex;
 display: flex;
}


/* tạo kiểu cho phần chân trang */
footer {
 background-color: #777;
 padding: 10px;
 text-align: center;
 color: white;
}

/* Bố cục đáp ứng - làm cho hai cột xếp chồng lên nhau thay vì cạnh nhau, trên màn hình nhỏ */
@media (max-width: 600px) {
 section {
  -webkit-flex-direction: column;
  flex-direction: column;
 }
}
</style>
</head>
<body>

<header>
 <h2>Cities</h2>
</header>

<section>
 <nav>
  <ul>
   <li><a href="#">Hà Nội</a></li>
   <li><a href="#">Paris</a></li>
   <li><a href="#">Tokyo</a></li>
  </ul>
 </nav>
 
 <article>
  <h1>Hà Nội</h1>
  <p>Hà Nội là thủ đô, thành phố trực thuộc trung ương và cũng là một đô thị loại đặc biệt của Việt Nam. Hà Nội nằm về phía tây bắc của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, với địa hình bao gồm vùng đồng bằng trung tâm và vùng đồi núi ở phía bắc và phía tây thành phố. Với diện tích 3.358,6 km2 và dân số 8,05 triệu người (2019), Hà Nội là thành phố có diện tích lớn nhất Việt Nam, đồng thời cũng là thành phố đông dân thứ hai và có mật độ dân số cao thứ hai trong 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam, nhưng phân bố dân số không đồng đều. Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã</p>
 </article>
</section>

<footer>
 <p>Footer</p>
</footer>

</body>
</html>

       
      
!

CSS

       
        
       
      
!

JS

       
        
       
      
!
999px

Console