<head> 

 <title>Lập Trình Từ Đầu</title>
 <link rel="stylesheet" href="main.css">

</head>

<body>

<h1>Lập trình từ đầu</h1>

<p>Nơi chia sẻ kiến thức</p>

</body>
h1{
   color: blue;
  }
  p{
   color:red;
  }
  body{
   background-color: silver;
  }

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.