<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<style>

 .container {

 position: relative;

 }

 .black-box {

 position: relative;

 border: 2px solid black;

 height: 100px;

 margin: 30px;

 }

 .gray-box {

 position: absolute;

 background: lightgray;

 height: 60px;

 width: 70%;

 left: 50px;

 top: 50px;

 }

 .green-box {

 position: absolute;

 background: lightgreen;

 width: 35%;

 left: 270px;

 top: -15px;

 height: 100px;

 }

</style>

</head>

<body>

 <p>Nếu hai phần tử được định vị chồng lên nhau mà không chỉ định z-index, phần tử được xác định cuối cùng trong mã HTML sẽ được hiển thị ở trên cùng:</p>

 <div class="container">

 <div class="black-box">Hộp đen</div>

 <div class="gray-box">Hộp sám</div>

 <div class="green-box">Hộp xanh</div>

 </div>

</body>

</html>


External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.