<p>
<abbr title="Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á">ASEAN</abbr>
được thành lập năm 1967
</p>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.