<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style>
* {
 box-sizing: border-box;
}

.left {
 background-color: #2196F3;
 padding: 20px;
 float: left;
 width: 20%; /* chiều rộng mặc định là 20% */
}

.main {
 background-color: #f1f1f1;
 padding: 20px;
 float: left;
 width: 60%; /* chiều rộng mặc định là 60% */
}

.right {
 background-color: #04AA6D;
 padding: 20px;
 float: left;
 width: 20%; /* chiều rộng mặc định là 20% */
}

/* biến đổi khi màn hình có kích thước 800px: */
@media screen and (max-width: 800px) {
 .left, .main, .right {
  width: 100%; /* Chiều rộng là 100%, khi chế độ xem là 800px hoặc nhỏ hơn */
 }
}
</style>
</head>
<body>
<div class="left">
 <p>Menu</p>
</div>

<div class="main">
 <p>Nội dung chính</p>
</div>

<div class="right">
 <p>Nội dung phụ</p>
</div>

</body>
</html>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.