<ul>
 <li><a class="active" href="#home">Home</a></li>
 <li><a href="#news">News</a></li>
 <li><a href="#contact">Contact</a></li>
 <li><a href="#about">About</a></li>
</ul>
<div style="padding:20px;margin-top:30px;background-color:#1abc9c;height:1500px;">

 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
 <p>Some text some text some text some text..</p>
</div>
ul {

 position: fixed;
 top: 0;
 width: 100%;
}
ul {

 list-style-type: none;
 margin: 0;
 padding: 0;
 overflow: hidden;
 background-color: #333;

}

/* Thêm đường viền màu xám vào tất cả các mục trong danh sách, ngoại trừ mục cuối cùng */

li {

 float: left;
 border-right:1px solid #bbb;

}

li:last-child {

 border-right: none;

}

li a {

 display: block;
 color: white;
 text-align: center;
 padding: 14px 16px;
 text-decoration: none;

}

/* chuyển sang màu đen khi di chuột qua */

li a:hover:not(.active) {

 background-color: #111;

}

/* người dùng vào trang nào thi nó sẽ chuyển thành màu xanh trên thanh điều hướng */

.active {

 background-color: #04AA6D;

}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.