<p>Sử dụng max () để đặt chiều rộng của # div1 thành giá trị nào lớn nhất, 50% hoặc 300px: </p>

<div id="div1">Some text...</div>

<p>Thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt để xem hiệu ứng.</p>
#div1 {
  background-color: yellow;
  height: 100px;
  width: max(50%, 300px);
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.