<head>
<base href="https://www.laptrinhtudau.com/" target="_blank">
</head>

<body>
<p>hãy đến với <a href="/html">chúng tôi</a> để biết được những điều thú vị</p>
</body>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.