<pre>
        Một cây làm chẳng nên non 
        Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
    </pre>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.