<p>Hiệp định Paris</p>

    <blockquote>

        Ngày 27-1-1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, 

        lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết.

    </blockquote>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.