<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<style>

  h1.hidden {

  visibility: hidden;

  }

</style>

</head>

<body>

  <h1>tiêu đề 1</h1>

  <h1 class="hidden">tiêu để 2</h1>

  <p>Chú ý rằng tiêu đề ẩn vẫn chiếm dụng không gian hiển thị</p>

</body>

</html>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.