<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

 <style>

    h1.hidden {

     display: none;

    }

 </style>

</head>

<body>

 <h1>tiêu đề 1</h1>

 <h1 class="hidden">tiêu đề 2</h1>

 <p>Chú ý rằng phần tử h1 với display: none; không chiếm bất kỳ không gian nào</p>

</body>

</html>

}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.