<p class="one">Hello World!</p>
<p class="two">Hello World!</p>
<p class="three">Hello World!</p>
p.one {

  border-style: solid;

  border-color: red green;

  /* màu đỏ sẽ ứng với phía trên và phía dưới, màu lục ứng với bên trái và bên phải */

}

p.two {

  border-style: solid;

  border-color: red green yellow ;

  /* màu đỏ sẽ ứng với phía trên, màu lục ứng với bên trái và bên phải, màu vàng ứng với bên dưới*/

}

p.three {

  border-style: solid;

  border-color: red green yellow blue ;

  /* màu đỏ sẽ ứng với phía trên, màu lục ứng với bên phải, màu vàng ứng với bên dưới, màu xanh dương ứng với bên bên trái*/

}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.