<p class="one">Hello World!</p>
<p class="two">Hello World!</p>
<p class="three">Hello World!</p>
p.one {

border-style: solid;

border-width: 20px 5px;

/* 20px sẽ ứng với phía trên và phía dưới, 5px ứng với bên trái và bên phải */

}

p.two {

border-style: solid;

border-width: 20px 5px 8px;

/* 20px sẽ ứng với phía trên, 5px ứng với bên trái và bên phải, 8px ứng với bên dưới*/

}

p.three {

border-style: solid;

border-width: 20px 5px 8px 7px;

/* 20px sẽ ứng với phía trên, 5px ứng với bên phải, 8px ứng với bên dưới, 7px ứng với bên bên trái*/

}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.