<p>Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không…,

chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em</p>

<address>

Hồ Chí Minh

</address>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.