<p><b><a href="https://laptrinhtudau.com/" target="_blank">Lập trình từ đầu</a></b></p>
/* link khi không nhấp vào */
a:link{
  color: red;
}

/* link đã nhấp rồi */
a:visited {
  color: green;
}

/* link khi di chuột qua */

a:hover {
  color: hotpink;
}

/* link khi nhấp vào*/

a:active {
  color: blue;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.