<img src="https://laptrinhtudau.com/wp-content/uploads/2021/12/avt-cute-1.jpg" width="100" height="140">
<p>Vì hình ảnh có chỉ số z-index là -1 nên nó sẽ được đặt phía sau văn bản</p>
img {
  position: absolute;
  left: 0px;
  top: 0px;
  z-index: -1;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.