<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Bootstrap Icons</title>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">

</head>

<body class="container">

<h1>Thư viện biểu tượng Bootstrap</h1>

<p>một sô biểu tượng Bootstrap:</p>

<i class="glyphicon glyphicon-cloud"></i>

<i class="glyphicon glyphicon-remove"></i>

<i class="glyphicon glyphicon-user"></i>

<i class="glyphicon glyphicon-envelope"></i>

<i class="glyphicon glyphicon-thumbs-up"></i>

<br><br>

<p>Biểu tượng Bootstrap được tạo kiểu (kích thước và màu sắc):</p>

<i class="glyphicon glyphicon-cloud" style="font-size:24px;"></i>

<i class="glyphicon glyphicon-cloud" style="font-size:36px;"></i>

<i class="glyphicon glyphicon-cloud" style="font-size:48px;color:red;"></i>

<i class="glyphicon glyphicon-cloud" style="font-size:60px;color:lightblue;"></i>

</body>

</html>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.