<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Lập trình từ đầu</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
* {
 box-sizing: border-box;
}

body {
 margin: 0;
}

/* Tạo kiểu cho tiêu đề */
.header {
 background-color: #f1f1f1;
 padding: 20px;
 text-align: center;
}

/* Tạo kiểu cho thanh điều hướng */
.topnav {
 overflow: hidden;
 background-color: #333;
}

/* Tạo kiêu cho các liên kết */
.topnav a {
 float: left;
 display: block;
 color: #f2f2f2;
 text-align: center;
 padding: 14px 16px;
 text-decoration: none;
}

/* đổi màu khi di chuột qua */
.topnav a:hover {
 background-color: #ddd;
 color: black;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="header">
 <h1>Header</h1>
</div>

<div class="topnav">
 <a href="#">Link</a>
 <a href="#">Link</a>
 <a href="#">Link</a>
</div>

</body>
</html>


External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.