<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
* {
 box-sizing: border-box;
}

body {
 font-family: Arial;
 padding: 10px;
 background: #f1f1f1;
}

/* Tạo kiểu cho Tiêu đề */
.header {
 padding: 30px;
 text-align: center;
 background: white;
}

.header h1 {
 font-size: 50px;
}

/*Tạo kiểu cho thanh điều hướng */
.topnav {
 overflow: hidden;
 background-color: #333;
}

/* Tạo kiểu cho liên kết */
.topnav a {
 float: left;
 display: block;
 color: #f2f2f2;
 text-align: center;
 padding: 14px 16px;
 text-decoration: none;
}

/* đổi màu khi di chuột qua */
.topnav a:hover {
 background-color: #ddd;
 color: black;
}

/* Tạo hai cột nằm cạnh nhau */
/* cột bên trái */
.leftcolumn {  
 float: left;
 width: 75%;
}

/* cột bên phải */
.rightcolumn {
 float: left;
 width: 25%;
 background-color: #f1f1f1;
 padding-left: 20px;
}

/* hình ảnh */
.fakeimg {
 background-color: #aaa;
 width: 100%;
 padding: 20px;
}

/*Thêm hiệu ứng thẻ cho bài viết*/
.card {
 background-color: white;
 padding: 20px;
 margin-top: 20px;
}

/* xóa các phần tử nổi sau các cột */
.row:after {
 content: "";
 display: table;
 clear: both;
}

/* chân trang */
.footer {
 padding: 20px;
 text-align: center;
 background: #ddd;
 margin-top: 20px;
}

/* Bố cục đáp ứng - khi màn hình có chiều rộng dưới 800px, đặt hai cột chồng lên nhau thay vì cạnh nhau */
@media screen and (max-width: 800px) {
 .leftcolumn, .rightcolumn {  
  width: 100%;
  padding: 0;
 }
}

/* Bố cục đáp ứng - khi màn hình rộng dưới 400px, đặt các liên kết điều hướng chồng lên nhau thay vì cạnh nhau */
@media screen and (max-width: 400px) {
 .topnav a {
  float: none;
  width: 100%;
 }
}
</style>
</head>
<body>

<div class="header">
 <h1>My Website</h1>
</div>

<div class="topnav">
 <a href="#">Link</a>
 <a href="#">Link</a>
 <a href="#">Link</a>
 <a href="#" style="float:right">Link</a>
</div>

<div class="row">
 <div class="leftcolumn">
  <div class="card">
   <h2>TITLE HEADING</h2>
   <h5>Title description, Dec 7, 2017</h5>
   <div class="fakeimg" style="height:200px;">Image</div>
   <p>Some text..</p>
   <p>Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.</p>
  </div>
  <div class="card">
   <h2>TITLE HEADING</h2>
   <h5>Title description, Sep 2, 2017</h5>
   <div class="fakeimg" style="height:200px;">Image</div>
   <p>Some text..</p>
   <p>Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.</p>
  </div>
 </div>
 <div class="rightcolumn">
  <div class="card">
   <h2>About Me</h2>
   <div class="fakeimg" style="height:100px;">Image</div>
   <p>Some text about me in culpa qui officia deserunt mollit anim..</p>
  </div>
  <div class="card">
   <h3>Popular Post</h3>
   <div class="fakeimg"><p>Image</p></div>
   <div class="fakeimg"><p>Image</p></div>
   <div class="fakeimg"><p>Image</p></div>
  </div>
  <div class="card">
   <h3>Follow Me</h3>
   <p>Some text..</p>
  </div>
 </div>
</div>

<div class="footer">
 <h2>Footer</h2>
</div>

</body>
</html>


External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.