<p>đây là <span style="color:blue;font-weight:bold">Lập trình từ đầu</span> nơi chia sẻ kiến thức</p>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.