<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>CSS Template</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
* {
 box-sizing: border-box;
}

body {
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

/* tạo kiểu cho phần đầu */
header {
 background-color: #666;
 padding: 30px;
 text-align: center;
 font-size: 35px;
 color: white;
}

/* tạo 2 cột nằm cạnh nhau */
nav {
 -webkit-flex: 1;
 -ms-flex: 1;
 flex: 1;
 background: #ccc;
 padding: 20px;
}

/* tạo kiểu cho danh sách bên trong menu */
nav ul {
 list-style-type: none;
 padding: 0;
}

article {
 -webkit-flex: 3;
 -ms-flex: 3;
 flex: 3;
 background-color: #f1f1f1;
 padding: 10px;
}

/* dựng flexboxes*/
section {
 display: -webkit-flex;
 display: flex;
}


/* tạo kiểu cho phần chân trang */
footer {
 background-color: #777;
 padding: 10px;
 text-align: center;
 color: white;
}

/* Bố cục đáp ứng - làm cho hai cột xếp chồng lên nhau thay vì cạnh nhau, trên màn hình nhỏ */
@media (max-width: 600px) {
 section {
  -webkit-flex-direction: column;
  flex-direction: column;
 }
}
</style>
</head>
<body>

<header>
 <h2>Cities</h2>
</header>

<section>
 <nav>
  <ul>
   <li><a href="#">Hà Nội</a></li>
   <li><a href="#">Paris</a></li>
   <li><a href="#">Tokyo</a></li>
  </ul>
 </nav>
 
 <article>
  <h1>Hà Nội</h1>
  <p>Hà Nội là thủ đô, thành phố trực thuộc trung ương và cũng là một đô thị loại đặc biệt của Việt Nam. Hà Nội nằm về phía tây bắc của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, với địa hình bao gồm vùng đồng bằng trung tâm và vùng đồi núi ở phía bắc và phía tây thành phố. Với diện tích 3.358,6 km2 và dân số 8,05 triệu người (2019), Hà Nội là thành phố có diện tích lớn nhất Việt Nam, đồng thời cũng là thành phố đông dân thứ hai và có mật độ dân số cao thứ hai trong 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam, nhưng phân bố dân số không đồng đều. Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã</p>
 </article>
</section>

<footer>
 <p>Footer</p>
</footer>

</body>
</html>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.