<p>Hiệp định Paris</p>

<p>

Ngày 27-1-1973, Hiệp định Paris về <q>chấm dứt chiến tranh,

lập lại hòa bình</q>  ở Việt Nam được ký kết.

</p>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.