<button onclick="myFunction()">Bấm vào</button>

<h2 class="city">Hà Nội</h2>
<p>Hà Nội thủ đô của Việt Nam</p>

<h2 class="city">Paris</h2>
<p>Paris thủ đô của Pháp</p>

<h2 class="city">Tokyo</h2>
<p>Tokyo thủ đô của Nhật</p>

<script>
function myFunction() {
  var x = document.getElementsByClassName("city");
  for (var i = 0; i < x.length; i++) {
    x[i].style.display = "none";
  }
}
</script>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.