<ul class="a">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Coca Cola</li>
</ul>
<ul class="b">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Coca Cola</li>
</ul>
ul.a {

  list-style-position: outside;

/* các dấu đầu dòng sẽ nằm ngoài mục danh sách. Đầu mỗi dòng của một mục danh sách sẽ được căn chỉnh theo chiều dọc */

}

ul.b {

  list-style-position: inside;

/* các dấu đầu dòng sẽ nằm bên trong mục danh sách. Vì nó là một phần của mục danh sách, nó sẽ là một phần của văn bản và đẩy văn bản vào đầu */

}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.