<p>Tạo một div trải dài trên cửa sổ, với khoảng cách 50px giữa cả hai mặt của div và các cạnh của cửa sổ:</p>

<div id="div1">Some text...</div>
#div1 {
  position: absolute;
  left: 50px;
  width: calc(100% - 100px);
  border: 1px solid black;
  background-color: yellow;
  padding: 5px;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.