<p>Bạn có thể sử dụng phần tử giả ::first-letter để thêm hiệu ứng đặc biệt cho ký tự đầu tiên của văn bản!</p>
p::first-letter {
  color: #ff0000;
  font-size: xx-large;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.