<h2>danh sách đồ uống</h2>

<ol>

<li>cà phê

<ol>

<li>cà phê sữa</li>

<li>cà phê trứng</li>

</ol>

</li>

<li>sữa

<ol>

<li>sữa có đường</li>

<li>sữa không đường</li>

</ol>

</li>

</ol>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.