<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

<title>Font Awesome Icons</title>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.4/css/all.css" integrity="sha384-DyZ88mC6Up2uqS4h/KRgHuoeGwBcD4Ng9SiP4dIRy0EXTlnuz47vAwmeGwVChigm" crossorigin="anonymous">

<!--nhận mã riêng cho bạn tại fontawesome.com-->

</head>

<body>

<h1>Thư viện biểu tượng Font Awesome</h1>

<p>Một số biểu tượng Font Awesome:</p>

<i class="fas fa-cloud"></i>

<i class="fas fa-heart"></i>

<i class="fas fa-car"></i>

<i class="fas fa-file"></i>

<i class="fas fa-bars"></i>

<p>Biểu tượng phông chữ được tạo kiểu(kích thước và màu sắc):</p>

<i class="fas fa-cloud" style="font-size:24px;"></i>

<i class="fas fa-cloud" style="font-size:36px;"></i>

<i class="fas fa-cloud" style="font-size:48px;color:red;"></i>

<i class="fas fa-cloud" style="font-size:60px;color:lightblue;"></i>

</body>

</html>


External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.