<p>Danh sách không có thứ tự:</p>

<ul class="a">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Coca Cola</li>
</ul>

<ul class="b">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Coca Cola</li>
</ul>

<p>Danh sách có thứ tự:</p>
<ol class="c">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Coca Cola</li>
</ol>

<ol class="d">
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Coca Cola</li>
</ol>
ul.a {
 list-style-type: circle;
}

ul.b {
 list-style-type: square;
}

ol.c {
 list-style-type: upper-roman;
}

ol.d {
 list-style-type: lower-alpha;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.