Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. If you link to another Pen, it will include the CSS from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <img class="my-foto" src="https://picsum.photos/200/300/?random" />
<p>Mouse over on image</p>
       
      
!

CSS

       
        
       
      
!

JS

       
        $(document).ready(function () {
  $('.my-foto').imagezoomsl({ zoomrange: [3, 3] });
});

/*http://zoomsl.sergeland.ru Sergey Zaragulov skype: deeserge icq: 287295769 sergeland@mail.ru*/
(function($, global){
"use strict";

	//utility methods
	/*$.fn.extend({
		resetzoomsl: function(){
			this.each(function(){
				
			});
		}
	});*/

$.fn.imagezoomsl = function(options){
	options = options || {};		
	return this.each(function(){
		if (!$(this).is("img")) return true;			
		var that = this;			
		setTimeout(function () {
			$("img").one("load", function() {//new code
				sergelandimagezoomer.init($(that), options);
			}).attr('src', $(that).attr('src'));				
    }, 30);
	});
};

	var sergelandimagezoomer = {};	
	$.extend(sergelandimagezoomer, {

		dsetting: { //default settings
		
				// çàãðóçêà big êàðòèíêè
				loadinggif: '',   				 // êàðòèíêà ïîêàçûâàåìàÿ ïðè çàãðóçêå big èçîáðàæåíèÿ
				loadopacity: 0.1,					 // ïðîçðà÷íîñòü ôîíà ïåðåêðûòèÿ tmb êàðòèíêè ïðè çàãðóçêå	big èçîáðàæåíèÿ
				loadbackground: '#878787',			 // öâåò ôîíà ïåðåêðûòèÿ tmb êàðòèíêè ïðè çàãðóçêå	 big èçîáðàæåíèÿ

				
				// ëóïà (cursorshade)
				cursorshade: true,						// ïîêàçàòü êîíòåéíåð ëóïû
				magnifycursor: 'crosshair',				// âèä êóðñîðà ìûøè íàä tmb â ôîðìàòå CSS
				cursorshadecolor: '#fff',				// öâåò êîíòåéíåðà ëóïû â ôîðìàòå CSS
				cursorshadeopacity: 0.3,				// ïðîçðà÷íîñòü êîíòåéíåðà ëóïû
				cursorshadeborder: '1px solid black', 	// âíåøíèé áîðäþðà êîíòåéíåðà ëóïû â ôîðìàòå CSS
				zindex: '', 							// z-index êîíòåéíåðà ëóïû 
				stepzoom: 0.5,							// øàã çóììèðîâàíèÿ ïðè ïðîêðóòêå êîëåñà ìûøè					
				zoomrange: [2, 2], 						// äèàïàçîí çóììèðîâàíèÿ
				zoomstart: 2,							// ñòàðòîâàÿ óñòàíîâêà çóììèðîâàíèÿ
				disablewheel: true,					  // îòêëþ÷èòü ïðîêðóòêó äîêóìåíòà êîëåñîì ìûøè êîãäà êóðñîð íàä êàðòèíêîé tmb â ñëó÷àå åñëè íå çàäàí äèàïàçîí çóììèðîâàíèÿ

				
				// ïîäñêàçêà (statusdiv)
				showstatus: true, 						// ïîêàçûâàòü ïðè íàâåäåíèè íà tmb help êîíòåéíåð
				showstatustime: 2000,          // âðåìÿ ïîêàçà help êîíòåéíåðà
				statusdivborder: '1px solid black', 
				statusdivbackground: '#C0C0C0', 
				statusdivpadding: '4px', 
				statusdivfont: 'bold 13px Arial', 
				statusdivopacity: 0.8,

				
				// êîíòåéíåð big êàðòèíêè (magnifier)
				magnifierpos: 'right',  				// ñòîðîíà îòîáðàæåíèÿ êîíòåéíåðà left/right
				magnifiersize: [0, 0], 					// ðàçìåð êîíòåéíåðà 
				magnifiereffectanimate: 'showIn',    // ýôôåêò ïîÿâëåíèÿ/ñêðûòèÿ fadeIn/showIn/slideIn
				innerzoom: false,						// ïîêàçàòü êîíòåéíåð âíóòðè tmb
				innerzoommagnifier: false,				// ïîêàçàòü êîíòåéíåð êàê ëóïó
				descarea: false,						// ïîêàçàòü êîíòåéíåð â ïðîèçâîëüíîé îáëàñòè, îáëàñòü descarea äîëæíà èìåòü width è height				
				leftoffset: 15, 						// îòñòóï ñëåâà îò tmb êàðòèíêè
				rightoffset: 15, 						// îòñòóï ñïðàâà îò tmb êàðòèíêè
				switchsides: true,						// ó÷èòûâàòü êðàé ýêðàíà
        magnifierborder: '1px solid black',   // âíåøíèé áîðäþð

				
				// êîíòåéíåð òåêñòà ñíèçó ê êàðòèíêå
				textdnbackground: '#fff',        
				textdnpadding: '10px',
				textdnfont: '13px/20px cursive',

				
        // êîýôôèöèåíòû ñêîðîñòè àíèìàöèè
				scrollspeedanimate: 5 /*4*/,		  // ïðîêðóòêè big êàðòèíêè
				zoomspeedanimate: 7, 			    // çóììèðîâàíèÿ (ïëàâíîñòü)
				loopspeedanimate: 2.5 /*2.45342*/ ,		// ïåðåìåùåíèÿ îáëàñòè ëóïû è big êîíòåéíåðà â ðåæèìå ëóïû				
				magnifierspeedanimate: 350, 		  // ïîêàçà big êîíòåéíåðà

				
				// âíåøíèé âèä
				classmagnifier:  "magnifier",
				classcursorshade: "cursorshade",
				classstatusdiv:  "statusdiv",
				classtextdn:   "textdn",
				classtracker:	 "tracker"

			},
	
    
		//isie: (function(){/*@cc_on @*//*@if(@_jscript_version >= 5)return true;@end @*/return false;})(), //is this IE?
		isie: (function(){		
			var nAgt = navigator.userAgent;			
			if(nAgt.indexOf("MSIE") != -1) return true;
			else return false;
		})(),
		
		//isMobile: (function(){ if( navigator.userAgent.match(/Android/i) || navigator.userAgent.match(/webOS/i) || navigator.userAgent.match(/iPad/i) || navigator.userAgent.match(/iPhone/i) || navigator.userAgent.match(/iPod/i) ){ return true; } })(),
		
		highestzindex: function($img){
		
			var z = 0, $els = $img.parents().add($img), elz;			
			$els.each(function(){			
				elz = $(this).css('zIndex');
				elz = isNaN(elz) ? 0 : + elz;
				z = Math.max(z, elz);
			});			
			return z;
		},

		getboundary: function(b, val, specs){ 		 
			if (b == "left"){			
				var rb = -specs.img.w*specs.newpower + specs.magnifier.w;
				return (val > 0) ? 0 : (val < rb) ? rb : val;
			}
			else{			
				var tb = -specs.img.h*specs.newpower + specs.magnifier.h;
				return (val > 0) ? 0 : (val < tb) ? tb : val;
			}
		},		
		
    controlLoop: function ($tracker) {			       			  
			var self = this,
        specs = $tracker.data('specs');			 
			if(!specs)	return;

			var coords = specs.$img.offsetsl(),
				pageX = self.cld.pageX999 - coords.left,
				pageY = self.cld.pageY999 - coords.top;

			self.cld.destU += (self.cld.pageX999 - self.cld.destU) / 2.45342;
			self.cld.destV += (self.cld.pageY999 - self.cld.destV) / 2.45342; 

			specs.$statusdiv.css({left: self.cld.destU - 10, top: self.cld.destV + 20});
			
			var	 csw = Math.round( specs.magnifier.w/specs.newpower), 
				 csh = Math.round( specs.magnifier.h/specs.newpower);						

				self.cld.destK += (pageX - self.cld.destK) / specs.setting.loopspeedanimate;
				self.cld.destL += (pageY - self.cld.destL) / specs.setting.loopspeedanimate; 

				specs.$cursorshade.css({ left: specs.img.w > csw ? Math.min(specs.img.w - csw, Math.max(0, self.cld.destK - csw/2 )) + coords.left - specs.cursorshade999.border999.left999 : coords.left - specs.cursorshade999.border999.left999, 
										 top: specs.img.h > csh ? Math.min(specs.img.h - csh, Math.max(0, self.cld.destL - csh/2 )) + coords.top - specs.cursorshade999.border999.top999 : coords.top - specs.cursorshade999.border999.top999 });
									  
				if(specs.setting.innerzoommagnifier){
				
					self.cld.destM += (self.cld.pageX999 - self.cld.destM) / specs.setting.loopspeedanimate;
					self.cld.destN += (self.cld.pageY999 - self.cld.destN) / specs.setting.loopspeedanimate; 

					specs.$magnifier.css({
						left: self.cld.destM - Math.round(specs.magnifier.w/2),
						top: self.cld.destN - Math.round(specs.magnifier.h/2)
					});					
					specs.$textdn.css({
						left: self.cld.destM - Math.round(specs.magnifier.w/2), 
						top: self.cld.destN + specs.magnifier.h/2 
					});					
				}			
 
			self.cld.currU += (pageX - self.cld.currU) / specs.setting.scrollspeedanimate;
			self.cld.currV += (pageY - self.cld.currV) / specs.setting.scrollspeedanimate; 			
			
			var newx = -self.cld.currU*specs.newpower + specs.magnifier.w/2; 
			var newy = -self.cld.currV*specs.newpower + specs.magnifier.h/2;

			specs.$bigimage.css({left: self.getboundary('left', newx, specs), top: self.getboundary('top', newy, specs)});
      self.cld.controlTimer = setTimeout(function () {			
					self.controlLoop($tracker);
      }, 30);		

    },

    controlLoop2: function ($tracker) {			
        			  
			var self = this,
        specs = $tracker.data('specs');	
      if(!specs)	return;		
			
			specs.currM += (specs.newpower - specs.currM) / specs.setting.zoomspeedanimate;			 	
			specs.currM = Math.round( specs.currM * 1000 ) / 1000;	
			
			specs.$cursorshade.css({ width: specs.img.w > Math.round( specs.magnifier.w/specs.currM ) ? Math.round( specs.magnifier.w/specs.currM ) : specs.img.w, 
									 height: specs.img.h > Math.round( specs.magnifier.h/specs.currM ) ? Math.round( specs.magnifier.h/specs.currM ) : specs.img.h });							 
			specs.$bigimage.css({ width: Math.round( specs.currM*specs.bigimage.w*(specs.img.w/specs.bigimage.w) ), 
								 height: Math.round( specs.currM*specs.bigimage.h*(specs.img.h/specs.bigimage.h) ) });

      self.cld.controlTimer2 = setTimeout(function () {			
					self.controlLoop2($tracker);
      }, 30);	
									  
    },		
		
		cld:{},

		showimage: function($tracker){
		
			var self  = this,
				specs = $tracker.data('specs'),
				width = specs.setting.magnifiersize[0], 
				height = specs.setting.magnifiersize[1],
				magcoords = {},
				coords = specs.$img.offsetsl(),
				func = function(){},
        left1  = 0,
        top1  = 0;				

			magcoords.left = coords.left + (specs.setting.magnifierpos === 'left' ? -specs.magnifier.w - specs.setting.leftoffset : specs.img.w + specs.setting.rightoffset);											 
			if(specs.setting.switchsides && !specs.setting.innerzoom){
							
				if(specs.setting.magnifierpos !== 'left' && magcoords.left + specs.magnifier.w + specs.setting.leftoffset >= $(window).width() && coords.left - specs.magnifier.w >= specs.setting.leftoffset)			
					magcoords.left = coords.left - specs.magnifier.w - specs.setting.leftoffset;				
				 else if(specs.setting.magnifierpos === 'left' && magcoords.left < 0)			
					magcoords.left = coords.left + specs.img.w + specs.setting.rightoffset;					
			}						
			
			left1 = magcoords.left;
			top1  = coords.top;
			specs.$magnifier.css({visibility: "visible", display: "none"});

		  if(specs.setting.descarea){			
			  left1 = $(specs.setting.descarea).offsetsl().left;
			  top1 = $(specs.setting.descarea).offsetsl().top;			  
			}					
			if(specs.setting.innerzoommagnifier){        			
				left1 = self.cld.pageX999 - Math.round(specs.magnifier.w/2);
				top1 = self.cld.pageY999 - Math.round(specs.magnifier.h/2);
			}

			//*
      func = function(){ 
			
				specs.$textdn.stop(true, true).fadeIn(specs.setting.magnifierspeedanimate);			  
				if(!specs.setting.innerzoommagnifier) 
					specs.$textdn.css({left: left1, top: top1 + height});
			} // */			
			
			if(specs.setting.innerzoom){
			
				left1 = coords.left; 
				top1 = coords.top;	
				
				func = function(){
					specs.$img.css({visibility: "hidden"});
					specs.$textdn.css({left: left1, top: top1 + height}).stop(true, true).fadeIn(specs.setting.magnifierspeedanimate);
				};
			}			
			
			switch (specs.setting.magnifiereffectanimate){			
			case 'slideIn':
				specs.$magnifier.css({
							left:  left1, 
							top:   top1 - height/3,
							width:  width,							
							height: height							
						 })
					.stop(true, true).show()
					.animate({top: top1}, specs.setting.magnifierspeedanimate, "easeOutBounceSL", func);								
				break;				
			case 'showIn':
			  specs.$magnifier.css({ 	
						left:  coords.left + Math.round(specs.img.w/2), 
						top: 	coords.top + Math.round(specs.img.h/2), 
						width: Math.round(specs.magnifier.w/5), 
						height: Math.round(specs.magnifier.h/5) 
					 })
					.stop(true, true).show().css({opacity: "0.1"})
					.animate({ 	
						left: left1, 
						top: top1, 
						opacity: "1", 
						width: width, 
						height: height
						
					 }, specs.setting.magnifierspeedanimate, func );			
				break;				
			default:
				specs.$magnifier.css({		
							left:  left1, 
							top:  top1,
							width: width, 
							height: height							
						 })
					.stop(true, true)
					.fadeIn(specs.setting.magnifierspeedanimate, func);								
			}				
			if (specs.setting.showstatus && (specs.title999 || specs.help))
				specs.$statusdiv.html(specs.title999 + '<div style="font-size:80%">' + specs.help +'</div>')
						 .stop(true, true)
						 .fadeIn().delay(specs.setting.showstatustime).fadeOut("slow");
			else specs.$statusdiv.hide();     						 
		},

		hideimage: function($tracker){
		
			var self = this,
			  specs = $tracker.data('specs'),
			  coords = specs.$img.offsetsl();
			
			switch (specs.setting.magnifiereffectanimate){		

			case 'showIn':
				specs.$magnifier.stop(true, true)
						.animate({	
							left: coords.left + Math.round(specs.img.w/2), 
							top: coords.top + Math.round(specs.img.h/2), 
							opacity: "0.1", 
							width: Math.round(specs.magnifier.w/5), 
							height: Math.round(specs.magnifier.h/5)
						 }, 
						 specs.setting.magnifierspeedanimate, function(){specs.$magnifier.hide();});			
				break;
				
			default:
				specs.$magnifier.stop(true, true).fadeOut(specs.setting.magnifierspeedanimate);
			}
			
		},		
		
    /* Init function start. */
    init: function ($img, options, gallery) {
      debugger;
			var setting = $.extend({}, this.dsetting, options),
			 basezindex = setting.zindex || this.highestzindex($img),
          img = {w:$img.width(), h:$img.height()},
					cld = new cld(),
				 title = $img.attr("data-title")    ? $img.attr("data-title")    : '',
				  help = $img.attr("data-help")     ? $img.attr("data-help")     : '',
			   textdn = $img.attr("data-text-bottom") ? $img.attr("data-text-bottom") : '',
				  self = this,
				  newpower,
				  key,
				  $magnifier,
				  $cursorshade, 
			    $statusdiv,				  
			    $tracker,
				  $textdn;				  

			if (img.h === 0 || img.w === 0) {
			  debugger;
				$(new Image()).load(function(){				
					self.init($img, options);					
				}).attr("src", $img.attr("src"));				
				return;
			}
			
			$img.css({visibility: "visible"});
			setting.largeimage = $img.attr("data-large") || $img.attr("src");			
			
			for (key in setting) 
			 if(setting[key] === '') setting[key] = this.dsetting[key];						
		 
			if(setting.zoomrange[0] < setting.zoomstart)
				 newpower = setting.zoomstart;
			else newpower = setting.zoomrange[0];	
		 
			if( setting.magnifiersize.toString() === '0,0' || 
				setting.magnifiersize.toString() === '')
				 if(setting.innerzoommagnifier)
					  setting.magnifiersize = [img.w/2, img.h/2];
				 else setting.magnifiersize = [img.w,  img.h];	

			if(setting.descarea && $(setting.descarea).length){			
				if( $(setting.descarea).width() === 0 || $(setting.descarea).height() === 0 )
					 setting.descarea = false; 
				else setting.magnifiersize = [$(setting.descarea).width(), $(setting.descarea).height()];	
			}			
			else setting.descarea = false;

			if(setting.innerzoom){			
				setting.magnifiersize = [img.w, img.h];			
				if(!options.cursorshade)
					setting.cursorshade = false;				
				if(!options.scrollspeedanimate)
					setting.scrollspeedanimate = 10;
			}			

			if(setting.innerzoommagnifier){	
				if(!options.magnifycursor)				
					if(window.chrome || window.sidebar)
						 setting.magnifycursor = "none";				
				setting.cursorshade = false;				
				setting.magnifiereffectanimate = "fadeIn";				
			}
			
			// === == === //
			
      function cld(){
			 this.pageX999 = 0;
			 this.pageY999 = 0; 
			}
			// === == === //
			
			function getspecs($bigimage){			
				
				$tracker.data("specs", {

					setting:   setting,
					title999:   title,
					help:     help,
					 
					$img:     $img,
					$magnifier:  $magnifier,
					$bigimage:  $bigimage,
					$statusdiv:  $statusdiv,
					$cursorshade: $cursorshade,
					$textdn:   $textdn,
					
					img: img,
					bigimage:  { w:$bigimage.width(),  h:$bigimage.height()  },	
					magnifier:  { w:$magnifier.width(),  h:$magnifier.height() },
					cursorshade999: { w:$cursorshade.width(), h:$cursorshade.height(), 
								  border999:{ left999: parseInt($cursorshade.css("border-left-width")) || 0, 
									      top999: parseInt($cursorshade.css("border-top-width")) || 0}},
					
					currM:  newpower,
					newpower: newpower	
				});			
									 
			}			
       // === == === //
			 
			function isImageLoaded(img) {			
				if (!img.complete)
					return false;				
				if (typeof img.naturalWidth !== "undefined" && img.naturalWidth === 0)
					return false;					
				return true;
			}
      // === == === //
			
			var toFix = ['wheel', 'mousewheel', 'DOMMouseScroll', 'MozMousePixelScroll'];
			var toBind = 'onwheel' in document || document.documentMode >= 9 ? ['wheel'] : ['mousewheel', 'DomMouseScroll', 'MozMousePixelScroll'];
			var lowestDelta, lowestDeltaXY;

			if ( $.event.fixHooks ) {
				for ( var i = toFix.length; i; ) {
					$.event.fixHooks[ toFix[--i] ] = $.event.mouseHooks;
				}
			}

			$.event.special.mousewheel = {
				setup: function() {
					if ( this.addEventListener ) {
						for ( var i = toBind.length; i; ) {
							this.addEventListener( toBind[--i], handler, false );
						}
					} else {
						this.onmousewheel = handler;
					}
				},

				teardown: function() {
					if ( this.removeEventListener ) {
						for ( var i = toBind.length; i; ) {
							this.removeEventListener( toBind[--i], handler, false );
						}
					} else {
						this.onmousewheel = null;
					}
				}
			};
			
			function handler(event) {
				var orgEvent = event || window.event,
					args = [].slice.call(arguments, 1),
					delta = 0,
					deltaX = 0,
					deltaY = 0,
					absDelta = 0,
					absDeltaXY = 0,
					fn;
				event = $.event.fix(orgEvent);
				event.type = "mousewheel";

				// Old school scrollwheel delta
				if ( orgEvent.wheelDelta ) { delta = orgEvent.wheelDelta; }
				if ( orgEvent.detail )   { delta = orgEvent.detail * -1; }

				// New school wheel delta (wheel event)
				if ( orgEvent.deltaY ) {
					deltaY = orgEvent.deltaY * -1;
					delta = deltaY;
				}
				if ( orgEvent.deltaX ) {
					deltaX = orgEvent.deltaX;
					delta = deltaX * -1;
				}

				// Webkit
				if ( orgEvent.wheelDeltaY !== undefined ) { deltaY = orgEvent.wheelDeltaY; }
				if ( orgEvent.wheelDeltaX !== undefined ) { deltaX = orgEvent.wheelDeltaX * -1; }

				// Look for lowest delta to normalize the delta values
				absDelta = Math.abs(delta);
				if ( !lowestDelta || absDelta < lowestDelta ) { lowestDelta = absDelta; }
				absDeltaXY = Math.max(Math.abs(deltaY), Math.abs(deltaX));
				if ( !lowestDeltaXY || absDeltaXY < lowestDeltaXY ) { lowestDeltaXY = absDeltaXY; }

				// Get a whole value for the deltas
				fn = delta > 0 ? "floor" : "ceil";
				delta = Math[fn](delta / lowestDelta);
				deltaX = Math[fn](deltaX / lowestDeltaXY);
				deltaY = Math[fn](deltaY / lowestDeltaXY);

				// Add event and delta to the front of the arguments
				args.unshift(event, delta, deltaX, deltaY);

				return ($.event.dispatch || $.event.handle).apply(this, args);
			}						

			// === == === //
			
			$.fn.offsetsl = function(){			
			  var elem = this.get(0);
				function getOffsetSum(elem) {
					var top999 = 0, left999 = 0;					
					while(elem) {
						top999 = top999 + parseInt(elem.offsetTop);
						left999 = left999 + parseInt(elem.offsetLeft);
						elem = elem.offsetParent;
					}
					return {top: top999, left: left999}
				}				
				if (elem.getBoundingClientRect)
					 return this.offset();
				else return getOffsetSum(elem)				
			}

			// === == === //
			
			 $.easing.easeOutBounceSL = function (x, t, b, c, d) {
				if ((t/=d) < (1/2.75)) {
					return c*(7.5625*t*t) + b;
				} else if (t < (2/2.75)) {
					return c*(7.5625*(t-=(1.5/2.75))*t + .75) + b;
				} else if (t < (2.5/2.75)) {
					return c*(7.5625*(t-=(2.25/2.75))*t + .9375) + b;
				} else {
					return c*(7.5625*(t-=(2.625/2.75))*t + .984375) + b;
				}
			}
			
			 // === == === //			 

			$magnifier = $("<div />")
				.attr({	"class": setting.classmagnifier })
				.css({	position: "absolute",
						zIndex: basezindex,
						width: setting.magnifiersize[0],
						height: setting.magnifiersize[1],
						left: -10000,
						top: -10000,
						visibility: "hidden",
						overflow: "hidden" 
					})
				.appendTo(document.body); 

			if(!options.classmagnifier)				
				$magnifier.css({border: setting.magnifierborder});
							
			$cursorshade = $("<div />");
			if(setting.cursorshade){			
				$cursorshade.attr({ "class": setting.classcursorshade })
					.css({
							zIndex: basezindex,
							display: "none",
							position: "absolute",
							width: Math.round(setting.magnifiersize[0]/setting.zoomstart),
							height: Math.round(setting.magnifiersize[1]/setting.zoomstart),
							top: 0,
							left: 0	
						})
					.appendTo(document.body);

				if(!options.classcursorshade)
					$cursorshade.css({
							border:     setting.cursorshadeborder, 
							opacity:     setting.cursorshadeopacity, 
							backgroundColor: setting.cursorshadecolor					
					});		  
			}			

			if(!setting.loadinggif)
				setting.loadinggif = "data:image/gif;base64,R0lGODlhQABAAKEAAPz6/Pz+/Pr6+gAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACVJSPqcvtD6OctNqLs968+w+G4kiW5omm6sq27gvH8kzX9o3n+s73/g8MCofEovGITCqXzKbzCY1Kp9Sq9YqFBbaBH5cL4H2/4vG2bEaPe+YwmysqAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACVZSPqcvtD6OctNqLs968+w+G4kiW5omm6sq27gvH8kzX9o3n+s73/g8MCofEovGITCqXzKbzqQpIAT+pNdC7XnlaK7eL3YHDOrAPsIWq1+y2+w2PnwoAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAleUj6nL7Q+jnLTai7PevPsPhuJIluaJpurKtu4Lx/JM1/aN5/rO9/4PDI4AgQDgV0wGekolr5l8Qpe7KVVHhDKbQKPwCw6Lx+Sy+YxOq9fstvsNj8vn4AIAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAmiUj6nL7Q+jnLTai7PevPsPhuJIluaJpurKtu4Lx/JM1/aNk0DAB3nSC/4OwR5guCvyhsreUNA8MpVPQ7GKzWq33K73Cw6Lx+Sy+YxOq9fsttsWlD6bz+R1qpTjmgH9zS40R1UV95ZQAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACapSPqcvtD6OctNqLs968+w+G4kiW5omm6sq2bRAAbgXAtjxH9p5D9W7rOYA8IeMHxBkXxMByWHwOpdSq9YrNarfcrvcLDovH5LL5jE6r1+y2+/JTZonaphNrnzf1dCzyVgfUFfNWaHgoVQAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAm2Uj6nL7Q+jnLTai7PevPsPhuJIluZ5AQDKBe7LYsD7rnFF0zeeuzvV8/0kwcBw0jtSZgGb8gmNSqfUqvWKzWq33K73Cw6Lx4uZc5s7X4NaZhJbNGaLWjaapoY3yfy+/w8YKDhIWGh4iJioWFIAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAJ3lI+py+0Po5y02ouz3rz7D4YcEACAGAbqinrrG7QczMoardo3rmf42cPQgpsS8YhMKpfMpvMJjUqn1Kr1+iSZsIchFhe7gr88cdlKggHNL2537Y7L5/S6/Y7P6/f8vt+nAsdWM9hWSFg1dphD9iJIlYb4N0nZVAAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAnqUj6nL7Q+jnLTai7O+YHsZhOFHLuJZpgJwip36tSjsyeFLb3b+sSfO042CxKLxiEwql8ym85mcQR2yacMWsJp22gS26+WCDeKxwTc0q9fstvsNj8vn9Lr9js/r9/y+/w8YWCOlVgaGRgiGBdS1qIYowmY4hsYoeIlQAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACepSPqcvtD6OctNp7QQC4Wx2Em0dC4lmmC3iO6iu0KKyyJ0ercpDDbU8L4YDEovGITCqXzJho2IzsotIp9bFzXRlZ6DZhE30dMu848Tur1+y2+w2Py+f0uv2Oz+v3/H5yFicTaOWWBWf4hpiYNhji9wgZKTlJWWl5SVkAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKJlI+py+0Po5z0BRCq3ir4z4XURwLiaZEgyiaY6rXyAcezXN+3aup77wsKh8RGqSiCAZGUl4qpqV2go9qS+nCSsNUnd3L8isfksvmMTqvX7Lb7DY/L5zPMla3NvHNtqVt6d+b3B/OWJ+cRSLfISKW4xrOnRFjYx8c2iHmpuQX38dgYKjpKWmqKVAAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAoiUj6nL7Q9ZALHaa4LeuPuzhcFHWiJXps6pqe7Cju+csfR93t60yvqV+7lYFGEqZjzakiQk8+N87kTSEqBVzWq33K73Cw6Lx+SyuXMFFM+IIFsQPcfN83KdfBWt2e53Zu8XKDhIWGh4iJiouMjY6PgIGSlpSBW4xJan9xbjQ0fkd8mnGZgJSFMAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKLlI+py+0PW5gz2oupxrwnvXliBk7AiEJAGZzpu7ABTCulW5MUs1Y5x/rlZEJYr1R8yWbJFAvXFB13UaWpis1qt9yu9wsOi8dCDZRsA53RBiL783wjZGv0lCo/3PJwPP8PGCg4SFhoeIiYqLjI2Oj4+LMCUCeHBOjGh5mnWRn0F3cJQtgCWWp6inpYAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACnpSPqQgBC6Oc9ISLq94b+8eFIuJ54xmWGcpS6tWyzQWSaoy+Slnj6a1o9HycF4xInAGROOOQydJBiaWp9YrNarfcrpcDeH411XFnaZYY066XmG2RwiFK0zyCvi+U+r7/DxgoOEhYaHiImKi4yMhVFqH0hiW3k5dVt7JAqeWk6dbVGbTGhXlUaZmlIrm59Qjh2hgrO0tba3uLm6u721IAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKalI+pCeELo5zUuBuq3rvhx4Ui8l3jGQFLCaKu8CVs9qKsXNan96lHrhvNaIygjeUzGm9KJc+RbC5b0qr1ig0BotnjhdvlIMNCJllsPmtmanSv7TbBOR7w/I7P6/f8vv8PGCg4SLiwVWgRM/gkF8gm+OiY9hcpiYFYh6i5ydnp+QkaKjpK6mJnCUU4SbnaV8kKhPqlqkgbcCpSAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACnJSPqQrhsKKctIrmst2c5w91otWEB/Y54xqhz5F+7IzEQW3TtJuZuT6zqU4y4Iz3MipxqaUTVnw+k9KqlRUAmK66GFeHvH2xv/FIaF6h06Iw+9x8q8Xyuv2Oz+v3/L7/D8iCEpjgRXhRBrgWuKiY6BhHyHNYs0V5iZmpucnZ6fkJGio62oFhyRiJaqia+tfo+uiHdOq3SplFmutUAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACmJSPqSvhwaKcNL5Xs9b37l91SYeB5kJCR6qersEeQPrW8doB9Xvjzm6jAYcjEfHo0yFPAYBySZx5oEMhlZd6Xk1S0tbF0n4/1jGo+zNjxeq2+w2Py+f0un2HZt99D/29t8c3FShYQghTduh1WJTG+AgZKTlJWWl5iZmpucnoR4jW8pgYCEhYSjq6B+rIuBg5yBkrO0tbO1sAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKalI+paxAfmJy0Moit3gkChXncWIXR4ZgnyXYqqq7tHCPqN+f18eZ6D4P4hsChDucSGn+ZpZNnQj6Nuym1aGWGslcTt6v8DlPisvmMTqvXFIeUrdnC4955+2afxGT5RCr01mdTJ3iBEVg4iJjI2Oj4CBkpOUlZaXn5lbLISPhY5fjZGMqJRQoo2RkZsInZ6voKGys7S1trextZAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACmpSPqYvhwaKcFLD3qN4XJ+xxogY6TQmNKgOgloGm63zEckznQoueoU7rfR4v4ASE4BGNOWHNxGw6o0Ylksq0YaOuLdMK9WYdRbH5jE6r1+wgub0qwUW4OWlqj9Tzkj1fD1L215ExaHiImKi4yNjo+AgZKdECIMgo5+inqJnIieh5CBZg2XkFOSqZqrrK2ur6ChsrO0tba3vbWgAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAApiUj6mbEA+YnHS+ENPdtfu1PVoYfKZHioaTnq6UlkYsv/YRH2yY3XeOI/lQHJ1wdBl2WsFLT2kDQqcrKXVqvSpTT+2Q6aU6w+Sy+YxONzZdtWeXdJ+ycgq9DgPj7fq9JeT3URRIWGh4iJiouMjY+DLmKACn0sjVOBm3SON4d9inORgpOkpaanqKmqq6ytrq+gobKztLW9tYAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACn5SPqbsQAJicdIZ7Fca1+7VxhxMG39mV2aGa6Mu0kdHCdkKGs1DfXe4yAEW00s4nGQZ5ukQJWekJiQoHNKW6ap3ZrVfq1T7D4Q35jIZC0tsm26c6vlHg+alu9+DzUSP/NfaHQiInaHiImKi4yNhIBlToWLQR2bhn2SXJkqnJFNjpSQUaOlpqeoqaqrrK2ur6ChsrO0tba3uLm6u7y7tYAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACo5SPqQgBex6ctNKAs8rY+r9wmWSIHYh65ik0Zgpf67E6McoldbSSd/WiBYWin2pGxPgEpqUxhOQ5S5qnZWfNbqLaLrPoDX9Z4ptjWv4N00YXmK3mwmHYeaxuT7lz+fu77wcoOEhYaHiImNcAgJaIsOaoIxdJBUk59neJyadpsKfU+ZgZytRIeoqaqrrK2ur6ChsrO0tba3uLm6u7y9vr+wusUAAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAp6Uj6kJ4QujnNS4G2ADtXvUYE8iZt8pleOhcqgXmqxK0m9VuoIq7/xNiWEQtlkJOPkZL4oiEsLTsSIi6bPp9ASs10W2C7YMw88Ll9w9osPK9bXtRsLjtzkd9b3jMWe9/w8YKDhIWPjBZ9iRk5iUx7g09ujlKCnEJAlVhUkVuen5CRoqOkpaanqKmqq6ytrq+gobKztLW2t7i5uru/tUAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACopSPqQrhsKKctIrmst2c5w8xWkcaTXhgn6OsQcmpz+GOaQ1bOL3zbk6RZVA93wo4qbFuNoQSKRHOYi4UtPUjZa+RI/DFvXwSp/BVak4balY1Urp0Q5Vg+bxoz+HzORn/DxgoOJhWRgjjdeixpRjE1lhBB+lYNUmxZ4k1lBkZ0MYJGio6SlpqeoqaqrrK2ur6ChsrO0tba3uLm6u7y9vr+0taAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACnJSPqSvhwaKcNL5Xs9b37l91SYctgAOAHImQzsKqlAsZZ4zcoizRbZcauXi94e8FcwWJCt9G52EycBsjb3d4LD9UlVV6OIGV4HLOaS7Tamk1adtmQpFxd6mOz+v3qwCcD9IF2Ic1SBhleHiXGPLFOAP0WIUoWWl5iZmpucnZ6fkJGio6SlpqeoqaqrrK2ur6ChsrO0tba3uLmytTAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACnpSPqXsQH5ictDKIrd4IgoV53EiFEeKYJ8l2KqquCUC3VZyo3xzaE+7qKV4+EDH4MJqKl+UoFdqxhAcqJyYdHZmGrdaUZTpZUCtX8Ah/vWeurg0XlJPxuKiOz+v3LTOfxPanMZcmCAhkuEFIl7gR2PgzBulYOGl5iZmpucnZ6fkJGio6SlpqeoqaqrrK2ur6ChsrO0tba3uLm6u7e1kAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKklI+pqxDPopwSyIcD3Vxl7X1QR04iiJxoySKOaKVnSx/qKqh1/YpJj4ntWrNQpvIQsj6ujzIReBoxRJ8Mt4RlrUNosQM8dr1czm1MZpZO0u6XFMainbUgOiK/61sOQHs/VAYY+DZYV2hYJZi4pcZIE5f3aOY4Wfdnmam5ydnp+QkaKjpKWmp6ipqqusra6voKGys7S1tre4ubq7vL2+v7CxxcWwAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAp6Uj6nLBg2jTKG+VvPc3GS9fGBHhmKlAGdQttSqrMHltnK80jV54+Ie+R1UQl9GB3wVBSIk4pOE9KJUx7SKUDknVyxzyT1to7kOzHvohmfo57kNVGehcEaZQaTXjSiMeG8yNiQHuHZS6HKHyHO42JLH4ig5SVlpeYmZqbnJ2en5CRoqOkpaanqKmqq6ytrq+gobKztLW2t7i5uru7tXAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACopSPqQiwD6OcB4R7o3W0e4OFT5h95kiWSRpw5wuy7sEG8F0rtX1DFpb4kRa53kIIRKRQQyORpWtFSDMnDQqTWp/LrTfW/XrD4nGyjE5HL9WVSA1JtcFveBDrJtvpoXZtrvangIQBmFaU17SnpHfVt7imcnQGWWl5iZmpucnZ6fkJGio6SlpqeoqaqrrK2ur6ChsrO0tba3uLm6u7y9vr+4taAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACm5SPqRoNC6OcVICGQ92cZ/x04nhcXyNl5GqcGGSqLCQnrrbcM/PxPe3aIXS2Wi4obCFJxGRztHRGRzFc8nC6an3W7SwACHm32fG1+jILn+oVuw2dwkVo1JxVvn+7+n775yciF5gySAhkeJhQB6ZI8eZ4lCEWKRFTiZmpucnZ6fkJGio6SlpqeoqaqrrK2ur6ChsrO0tba3uL+1kAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKYlI+pK+HBopw0vlez1vfuDyYdFpYIQCqjY7YjoK5UgLYJOi7v1MF2I9OlLLnfiuY6GoOmI2TZseF6P0MU6gE9fFXG9VPsLlDcjVKMPqO76jU2636z4uxLmY7P6/f8vv8PGCg4SFhoeIgINpQo8sV40PYYyTiZWIk4tfgIpLnp+QkaKjpKWmp6ipqqusra6voKGys7S1urVwAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAApqUj6l7EB+YnLQyiK3eG0PAhRMGKo73iGqCRsmJrjKcKW0pi22AH22+2vV8NaCIBjESeUrBTxmDfpq7Da05elaQLqxNS7l5v1EKNzVGiCu7btpQZoPfhqFlTp8V8/y+/w8YKDhIWGh4iJiouMjY6PgIGSk5SVlpeYmZqbnJ2dkxNYnHWBUpVLr2eBbqYefo4QkbKztLW2t7m1kAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKYlI+pywLQopw0hYurpgCH2HkBtJWKeDVoarbGSp6r24Yos350meuK7dmZYCqRcHiLYGLHDbApNEKniBmVSrw2gUHtsedtZsOJp4TrIx+syq66yn4jk/K5tM6L4yv6fcXsFyg4SFhoeIiYqLjI2Oj4CBkpOUlZaXmJmam5ydnp+QkaKjo66gaJwsSYc9qnuPr4CiuS2mgKVQAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAApeUj6nL7Q9ZmCDai8XcIfKahQfHPWQAitk5OQCrhmzXzPEK1/lt7ZLPg7w2Kd0nOCohlUjNqQlFsIpR3vBZXdqyWhKVq7puwFAi+YxOq9fstvsNj1dJcg+2zhCb8YsZjZ/gB9h3N4ig92VoMKbY6PgIGSk5SVlpeYmZqRmzF1nYuOUYCgpkOKpYqii2ydrq+gobKztL61YAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKZlI+pCLAPo5wHhHup3hx7DoaJ94lmR16OZGHrqaXZlL4wK9P5LXj2kaLIArzaQxXbnVokXk9pGv6izZvU+ZzdmCWs1wD9YqvisvmMTqvX7Lb7DY/L5/S6/Y7P6/fr1pQfxAcUpjckCEaYZ3jIhXGI2PXY80fXIDkYCWh0uCjYqRnomahI9uh3iZqqusra6voKGys7S1trO1cAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKalI+pC+Gxopy0ioet3hs/wIUi0njOiHLmk7YNtYKtWLLROo94VEN5uPL9hoegjHjJ6HZIJqdna5qOKg/SAI2KHFRiUHjNxcJDJ3nWO6vX7Lb7DY8zlPKOqW73dPFzM1/x9QczJTjhV5hghbjI2Oj4CBkpOUlZaXmJmam5ydnp+QkaKjpKKoix53i4mAWWOgZpFMk6qcp4WkpRAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACmZSPqZvhwKKcNLobqt4bYw6GjeeIpgBcFFmeIAlZrMul5ATT3SzdusYKxH5EQ7CINPqSRQ/zCY1KQ4+pznYZWqnLLcKpwIK9yvEhmCGjeAhxVi04Kthk+fwDj9Pn+a9H24ejEkhYaHiImKi4yNjo+AgZKTlJWWl5iZmpucnZ6elpA9jYxWhXuqdouqiq6CYESer4+klba0tbAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACmZSPqcvtD6MLNACJc6xc+8NdEMBVn1dSUEqJZ0SmI+u+D2vdrC3hNbPjzWSbyk/YCCJ5gGNoySNCp7HnFIq7YpXaKLf7yoKF0jGzZU6r1+y2+w2Py+f0uv2Oz+v3DNKRX/KHR8NnILZXVVIocCjgd3cYaCf1JWdykNgB2KjHmVfZabXImDNqeoqaqrrK2ur6ChsrO0tba3tVAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACm5SPqcvtD1kIINqLBZi85g8a3BiW1zh610aZEIsGWOw68aRCt+xuQC64zYQmGgKV2RWJCKBFWYLWbs6hsRZELq/YYPVD7YqP2rHZe06r1+y2+w2Py+f0uv2Oz+v3fLvv28fVJ8I0mCUYWDgoZQjTYUhGApnQMml5iZmpucnZ6fkJGio6KvqIiZiIuse4qJhaBhkDqOfIQ3qLa1kAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKclI+pGQGwopy0moaD3ZxnDHXiiHwYiUphaTbpe3xMC790bNYp0K6CrEO1XAleMDX0HQXK0W3Jy+w+zdqTdFperlrYsBv8gmtR4NhrPqOJ6rb7Dbdl48403SK+47l6Sb4/8QcYwTe4UKZhqLjI2Oj4CBkpOUlZaXmJmam5ydnp+QkaKjpK6idFWciIOAeZJOkaucoWmdpYVlWaW1EAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKclI+pa+EBmJy0svei3dxi3IUVAF2fI6YKiWnIiaqyACtwMKvs5x5nn+PccDZQULRrHZeJGvPZMEKhDuD0is1qt9yu9ytSgkPOsadsptys6eKvTUk+4JU3XS2ls9h3hJzYtwDD13cTuGJ42ISmSHPS6BYDOUlZaXmJmam5ydnpaSJZ+SjKqJg4eQqZqvqBmfcJGys7S1tre4uby1UAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKZlI+py+0P4wOhygsDvbRWgIWJ50EdGYgq+j1sq2Jv6sxgLJ3o9OJy72L5LsAMafjz3CQ0ZEjjjEqn1GoQZnWyllmcrtT12cK4MVn1tZxjxbWIxHXL5/S6/Y7P6/f8vv8PGCg4SFiYQBEX+FXY9jczaAb4CCk0uGiIZai5CZgoiOLZ9xK6NxloKtnoh5p6xJjJGSs7S1trG1sAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKZlI+py+0PWQCx2muC3rj7s4XBR1oiV6bOqXWi2rDjxcKLjOF2cmKA/pmsZq6ap7fLnChFEXP3ex2NSUGIBKyqstoSt4uVgmHRsfmMTqvX7Lb7DY/L53T5D/Cs38R6xFf/VxdINzgXFZLXp3SleJPYCBkpOUlZaXmJmam5ydnp+QkaKirHB0nVeIgYKUOkKPMIiLTqRHkIa1MAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKYlI+py+0PW5gz2oupxrwnvXliBk7AiEJAGZzpu7ABTCulW5MUs1Y5x/rlZEJYr1R8yWbJFAvXFB13UaWpis1qndetB+nVgcIXIjliPj/Sagn4oIGqx4hbex28u+362LO/MEUFaAMiRwgXgrjI2Oj4CBkpOUlZaXmJmam5yXmxAnDI+NbItliKeEqYCvj3OOoa2ik7S1ubWQAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAp6Uj6kIAQujnPSEi6veG/vHhSLieeMZlhnKUurVss0FkmqMvkpZ4+mtaPR8nBeMSJwBkTjjkMnSQYmlqfWKzWq33K6XA3h+NdVxZ2mWGNOul5htkcIhStM8gr4vlPq+/w8YKDhIWGh4iJiouMjIVRah9IYlt5OXVbeyQKnlpOnW1Rm0xoV5VGmZpSK5ufUI4doYKztLW2t7i5uru9tSAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACmpSPqQnhC6Oc1Lgbqt674ceFIvJd4xkBSwmirvAlbPairFzWp/epR64bzWiMoI3lMxpvSiXPkWwuW9Kq9YoNAaLZ44Xb5SDDQiZZbD5rZmp0r+02wTke8PyOz+v3/L7/DxgoOEi4sFVoETP4JBfIJvjomPYXKYmBWIeoucnZ6fkJGio6SupiZwlFOEm52lfJCoT6papIG3AqUgAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAApyUj6kK4bCinLSK5rLdnOcPdaLVhAf2OeMaoc+RfuyMxEFt07Sbmbk+s6lOMuCM9zIqcamlE1Z8PpPSqpUVAJiuuhhXh7x9sb/xSGheodOiMPvcfKvF8rr9js/r9/y+/w/IghKY4EV4UQa4FriomOgYR8hzWLNFeYmZqbnJ2en5CRoqOtqBYckYiWqomvrX6Proh3Tqt0qZRZrrVAAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAApiUj6kr4cGinDS+V7PW9+5fdUmHgeZCQkeqnq7BHkD61vHaAfV7485uowGHIxHx6NMhTwGAckmceaBDIZWXel5NUtLWxdJ+P9YxqPszY8XqtvsNj8vn9Lp9h2bffQ/9vbfHNxUoWEIIU3bodViUxvgIGSk5SVlpeYmZqbnJ6EeI1vKYGAhIWEo6ugfqyLgYOcgZKztLWztbAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACmpSPqWsQH5ictDKIrd4JAoV53FiF0eGYJ8l2Kqqu7Rwj6jfn9fHmeg+D+IbAoQ7nEhp/maWTZ0I+jbsptWhlhrJXE7er/A5T4rL5jE6r1xSHlK3ZwuPeeftmn8Rk+UQq9NZnUyd4gRFYOIiYyNjo+AgZKTlJWWl5+ZWyyEj4WOX42RjKiUUKKNkZGbCJ2er6ChsrO0tba3sbWQAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAApqUj6mL4cGinBSw96jeFyfscaIGOk0JjSoDoJaBput8xHJM50KLnqFO630eL+AEhOARjTlhzcRsOqNGJZLKtGGjri3TCvVmHUWx+YxOq9fsILm9KsFFuDlpao/U85I9Xw9S9teRMWh4iJiouMjY6PgIGSnRAiDIKOfop6iZyInoeQgWYNl5BTkqmaq6ytrq+gobKztLW2t721oAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKYlI+pmxAPmJx0vhDT3bX7tT1aGHymR4qGk56ulJZGLL/2ER9smN13jiP5UBydcHQZdlrBS09pA0KnKyl1ar0qU0/tkOmlOsPksvmMTjc2XbVnl3SfsnIKvQ4D4+36vSXk91EUSFhoeIiYqLjI2Pgy5igAp9LI1TgZt0jjeHfYpzkYKTpKWmp6ipqqusra6voKGys7S1vbWAAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAp+Uj6m7EACYnHSGexXGtfu1cYcTBt/ZldmhmujLtJHRwnZChrNQ313uMgBFtNLOJxkGebpECVnpCYkKBzSlumqd2a1X6tU+w+EN+YyGQtLbJtunOr5R4Pmpbvfg81Ej/zX2h0IiJ2h4iJiouMjYSAZU6Fi0Edm4Z9klyZKpyRTY6UkFGjpaanqKmqq6ytrq+gobKztLW2t7i5uru8u7WAAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAqOUj6kIAXsenLTSgLPK2Pq/cJlkiB2IeuYpNGYKX+uxOjHKJXW0knf1ogWFop9qRsT4BKalMYTkOUuap2VnzW6i2i6z6A1/WeKbY1r+DdNGF5it5sJh2Hmsbk+5c/n7u+8HKDhIWGh4iJjXAICWiLDmqCMXSQVJOfZ3icmnabCn1PmYGcrUSHqKmqq6ytrq+gobKztLW2t7i5uru8vb6/sLrFAAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKelI+pCeELo5zUuBtgA7V71GBPImbfKZXjoXKoF5qsStJvVbqCKu/8TYlhELZZCTj5GS+KIhLC07EiIumz6fQErNdFtgu2DMPPC5fcPaLDyvW17UbC47c5HfW94zFnvf8PGCg4SFj4wWfYkZOYlMe4NPbo5SgpxCQJVYVJFbnp+QkaKjpKWmp6ipqqusra6voKGys7S1tre4ubq7v7VAAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAqKUj6kK4bCinLSK5rLdnOcPMVpHGk14YJ+jrEHJqc/hjmkNWzi9825OkWVQPd8KOKmxbjaEEikRzmIuFLT1I2WvkSPwxb18EqfwVWpOG2pWNVK6dEOVYPm8aM/h8zkZ/w8YKDiYVkYI43XosaUYxNZYQQfpWDVJsWeJNZQZGdDGCRoqOkpaanqKmqq6ytrq+gobKztLW2t7i5uru8vb6/tLWgAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAApyUj6kr4cGinDS+V7PW9+5fdUmHLYADgByJkM7CqpQLGWeM3KIs0W2XGrl4veHvBXMFiQrfRudhMnAbI293eCw/VJVVejiBleByzmku02ppNWnbZkKRcXepjs/r96sAnA/SBdiHNUgYZXh4lxjyxTgD9FiFKFlpeYmZqbnJ2en5CRoqOkpaanqKmqq6ytrq+gobKztLW2t7i5srUwAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAp6Uj6l7EB+YnLQyiK3eCIKFedxIhRHimCfJdiqqrglAt1WcqN8c2hPu6ilePhAx+DCaipflKBXasYQHKicmHR2Zhq3WlGU6WVArV/AIf71nrq4NF5ST8biojs/r9y0zn8T2pzGXJggIZLhBSJe4Edj4MwbpWDhpeYmZqbnJ2en5CRoqOkpaanqKmqq6ytrq+gobKztLW2t7i5uru3tZAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACpJSPqasQz6KcEsiHA91cZe19UEdOIoicaMkijmilZ0sf6iqodf2KSY+J7VqzUKbyELI+ro8yEXgaMUSfDLeEZa1DaLEDPHa9XM5tTGaWTtLulxTGop21IDoiv+tbDkB7P1QGGPg2WFdoWCWYuKXGSBOX92jmOFn3Z5mpucnZ6fkJGio6SlpqeoqaqrrK2ur6ChsrO0tba3uLm6u7y9vr+wscXFsAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKelI+pywYNo0yhvlbz3NxkvXxgR4ZipQBnULbUqqzB5bZyvNI1eePiHvkdVEJfRgd8FQUiJOKThPSiVMe0ilA5J1csc8k9baO5Dsx76IZn6Oe5DVRnoXBGmUGk140ojHhvMjYkB7h2Uuhyh8hzuNiSx+IoOUlZaXmJmam5ydnp+QkaKjpKWmp6ipqqusra6voKGys7S1tre4ubq7u7VwAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAqKUj6kIsA+jnAeEe6N1tHuDhU+YfeZIlkkacOcLsu7BBvBdK7V9QxaW+JEWud5CCESkUEMjkaVrRUgzJw0Kk1qfy6031v16w+JxsoxORy/VlUgNSbXBb3gQ6ybb6aF2ba72p4CEAZhWlNe0p6R31be4pnJ0BllpeYmZqbnJ2en5CRoqOkpaanqKmqq6ytrq+gobKztLW2t7i5uru8vb6/uLWgAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAApuUj6kaDQujnFSAhkPdnGf8dOJ4XF8jZeRqnBhkqiwkJ6623DPz8T3t2iF0tlouKGwhScRkc7R0RkcxXPJwump91u0sAAh5t9nxtfoyC5/qFbsNncJFaNScVb5/u/p+++cnIheYMkgIZHiYUAemSPHmeJQhFikRU4mZqbnJ2en5CRoqOkpaanqKmqq6ytrq+gobKztLW2t7i/tZAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACmJSPqSvhwaKcNL5Xs9b37g8mHRaWCEAqo2O2I6CuVIC2CTou79TBdiPTpSy534rmOhqDpiNk2bHhej9DFOoBPXxVxvVT7C5Q3I1SjD6ju+o1Nut+s+LsS5mOz+v3/L7/DxgoOEhYaHiICDaUKPLFeND2GMk4mViJOLX4CKS56fkJGio6SlpqeoqaqrrK2ur6ChsrO0tbq1cAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKalI+pexAfmJy0Moit3htDwIUTBiqO94hqgkbJia4ynCltKYttgB9tvtr1fDWgiAYxEnlKwU8Zg36auw2tOXpWkC6sTUu5eb9RCjc1Rogru27aUGaD34ahZU6fFfP8vv8PGCg4SFhoeIiYqLjI2Oj4CBkpOUlZaXmJmam5ydnZMTWJx1gVKVS69ngW6mHn6OEJGys7S1tre5tZAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACmJSPqcsC0KKcNIWLq6YAh9h5AbSVing1aGq2xkqeq9uGKLN+dJnriu3ZmWAqkXB4i2Bixw2wKTRCp4gZlUq8NoFB7bHnbWbDiaeE6yMfrMquusp+I5PyubTOi+Mr+n3F7BcoOEhYaHiImKi4yNjo+AgZKTlJWWl5iZmpucnZ6fkJGio6OuoGicLEmHPap7j6+AorktpoClUAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKNlI+py+0PWZgg2ovF3CHymoUHxz1kAIrZOTkAq4Zs18zxCtf5be2Sz4O8NindJzgqIZVIzakJRbCKUd7wWV3asloSlau6bsBQIvmMTqvX7Lb7DY9XSXIPts4Qm/GLGY2f4AfYdzeIoPdlaDCm2Oj4CBkpOUlZaXmJmam5ydnp+QkaKjpKWmp6ipqqqlYAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAKLlI+pCLAPo5wHhHup3hx7DoaJ94lmR16OZGHrqaXZlL4wK9P5LXj2kaLIArzaQxXbnVokXk9pGv6izZvU+ZzdmCWs1wD9YqvisvmMTqvX7Lb7DY/L5/S6/Y7P6/f8vv8PGCg4SFj41TAY9CczlTe0GKb36DdJSfbX0mi4ydnp+QkaKjpKWmp6iqpWAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACi5SPqQvhsaKctIqHrd4bP8CFItJ4zohy5pO2DbWCrViy0TqPeFRDebjy/YaHoIx4yeh2SCanZ2uajioP0gCNihxUYlB4zcXCQyd51jur1+y2+w2Py+f0uv2Oz+v3/L7/DxgoOEhYaHiImKi4yNjo+AgZKTlJWZmH0eVnxpcF1mcECPrXKbj5+WEpUQAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAnmUj6mb4cCinDS6G6reG2MOho3niKYAXBRZniAJWazLpeQE090s3brGCsR+REOwiDT6kkUP8wmNSqfUqvXa+2Bfy+2K5/12w7IxeWFznnGe4bqcecvn9Lr9js/r9/y+/w8YKDhIWGh4iJiouMjY6PgIGSk5SVlp2VgAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAJ7lI+py+0Pows0AIlzrFz7w10QwFWfV1JQSolnRKYj674Pa92sLeE1s+PNZJvKT9gIIpeJEPMJjUqn1Kr1is1qt9yu9wsOi8fksvmMTqvX7PaJdEyX4mXaGqeOEeVKNP5e4mbiRlhoeIiYqLjI2Oj4CBkpOUlZaXmJ2VAAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAJ6lI+py+0PWQgg2osFmLzmDxrcGJbXOHrXRpkQiwZY7DrxpEK3XEv0ees1UJmd0AYyHpewzvL5e0Jz0qr1is1qt9yu9wsOi8fksvmMTqvX7Lb7DY/L5/S6/Y7P6/f8vv8PGCg45wQXxaaEGNSWuNboiEKl1sQzaHmZVQAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAm2Uj6kZAbCinLSahoPdnGcMdeKIfBiJdoDZpK7Fau8csfS9fPiuOPzPCwFxq8zwZju6YsplskliQklF3TRqvWJb2q73Cw6Lx+Sy+YxOq9fstvsNj8vn9Lr9js/r9/y+/w8YKDhIWGh4iJioeFUAACH5BAkGAAIALAAAAABAAEAAAAJnlI+pa+EBmJy0svei3dxi3IVi8j3jGZYOynpqC0+lFtckaOf6zvf+DwwKh8Si8YhMKpfMpvMJjUp3mSkCULI2ZlpVwIp9Wb3drFbwOavX7Lb7DY/L5/S6/Y7P6/f8vv8PGCg4SMhXAAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACapSPqcvtD+MDocqLZd0B5A8aFGeFpkZW3sk2qdrGyhvINvLeukDufu0LCofEovGITCqXzKbzCY1Kp9Sq9YrNarfcrvcLDovH5LL5jE6r1+zsikt6X1/yKi17x+bnOXxvu1HXNkhYaHj4VAAAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAleUj6nL7Q+jnLTai7PevHsZhOFHHuJZkieacsAqth08yhsN2Desz3EPDAqHxKLxiEwql8ym8wmNSqfUqvWKzWq33K73Cw6Lx+Sy+YxOq9fstvsNj8vnyAIAIfkECQYAAgAsAAAAAEAAQAAAAlmUj6nL7Q+jnLTai7PevPsPhuJIluaJpurKtu4Lx/JMBTZAP/Ye5AzP8ymAO2GCaDMikD2lAelEAILRqvWKzWq33K73Cw6Lx+Sy+YxOq9fstvsNj8vn9Hq4AAAh+QQJBgACACwAAAAAQABAAAACVpSPqcvtD6OctNqLs968+w+G4kiW5omm6sq27gvH8kzX9o3n+s73/g8MCofEovGITCqXzGYrAIX6olQetbq7RgFZbYCrA3h7WrAV60yr1+y2+w2Py0UFADs=";
			
			$statusdiv = $("<div />")
				.attr({	"class": setting.classstatusdiv + " preloadevt" })
				.css({	position: "absolute",
						display: "none",
						zIndex: basezindex,
						top: 0,
						left: 0	
					 })
				.html('<img src="' + setting.loadinggif + '" />')
				.appendTo(document.body); 
		
			$tracker = $("<div />")
						.attr({	"class": setting.classtracker })
						.css({	zIndex: basezindex,
								backgroundImage: self.isie ? "url(cannotbe)" : "none",
								position: "absolute",
								width: img.w,
								height: img.h,
								left:  gallery ? $img.offsetsl().left : -10000,
								top:  gallery ? $img.offsetsl().top : -10000
							}).appendTo(document.body);

			$textdn = $("<div />");		
			if(textdn){
				$textdn.attr({	"class": setting.classtextdn })
					.css({	position: "absolute",
							zIndex: basezindex,
							left: 0,
							top: 0,
							display: "none"
						})
					.html(textdn)	
					.appendTo(document.body); 							
				if(!options.classtextdn)				
					$textdn.css({
						border:   setting.magnifierborder, 
						background: setting.textdnbackground,
						padding:  setting.textdnpadding,
						font: 		setting.textdnfont
					});				
				$textdn.css({width: setting.magnifiersize[0] - parseInt($textdn.css("padding-left")) - parseInt($textdn.css("padding-right"))});			
			}
			$tracker.data("largeimage", setting.largeimage);				

			
			// EVENTS			
			$(window).bind("resize", function(){ 			
					var o = $img.offsetsl();					
					if($tracker.data("loadimgevt"))
						$tracker.css({left: o.left, top: o.top});						
					$statusdiv.filter(".preloadevt").css({left:o.left + img.w/2 - $statusdiv.width()/2, top:o.top + img.h/2 - $statusdiv.height()/2, visibility:'visible'});					
			 });			
			$(document).mousemove(function(e){				
				self.cld.docX = e.pageX;				
				if(self.cld.pageX999 !== self.cld.docX){
					clearTimeout(self.cld.controlTimer);
					clearTimeout(self.cld.controlTimer2);				
					$img.css({visibility: "visible"});					
					//$tracker.hide().css({left: 10000, top: 10000});					
				}
			});			
      $img.mouseover(function(e){				
				var o = $img.offsetsl();
				$tracker.css({left: o.left, top: o.top}).show();		  
		  });		
      $tracker.mouseover(function(e){
			  
				self.cld.pageX999 = e.pageX;
				self.cld.pageY999 = e.pageY;								
				
				cld.pageX999 = e.pageX;
				cld.pageY999 = e.pageY;
				
				self.cld.docX = e.pageX;
				
				var o = $img.offsetsl(),
					pageX = self.cld.pageX999 - o.left,
					pageY = self.cld.pageY999 - o.top;						
					
				self.cld.destK = pageX;
				self.cld.destL = pageY;

				self.cld.currU = pageX;				
				self.cld.currV = pageY;				
				       			
				self.cld.destM = self.cld.pageX999; 
				self.cld.destN = self.cld.pageY999;
				
				self.cld.destU = self.cld.pageX999 - 10;
				self.cld.destV = self.cld.pageY999 + 20;
				
				$tracker.css({cursor: setting.magnifycursor});
				setting.largeimage = $img.attr("data-large") || $img.attr("src");
								
				$statusdiv.show();
				clearTimeout(self.cld.controlTimer);
				clearTimeout(self.cld.controlTimer2);				

				if(setting.largeimage !== $tracker.data('largeimage')){	
				
				  debugger;
					$(new Image()).load(function(){						
					}).attr("src", setting.largeimage);	
			
					$($tracker).unbind();
					$($statusdiv).remove();
					$($cursorshade).remove(); 
					$($magnifier).remove();						
					$($tracker).remove();
					$($textdn).remove();
					
					self.init($img, options, true);							
				}								
				if( $tracker.data("loadevt") ){							
					$cursorshade.fadeIn();
					self.showimage($tracker);
					self.controlLoop($tracker);	
					self.controlLoop2($tracker);
				}
				
      });											
      $tracker.mousemove(function(e){
				setting.largeimage = $img.attr("data-large") || $img.attr("src");
				if(setting.largeimage !== $tracker.data("largeimage")){	
				
				  debugger;
					$(new Image()).load(function(){						
					}).attr("src", setting.largeimage);	
			
					$($tracker).unbind();
					$($statusdiv).remove();
					$($cursorshade).remove(); 
					$($magnifier).remove();						
					$($tracker).remove();
					$($textdn).remove();
					
					self.init($img, options, true);							
				}
				
        self.cld.pageX999 = e.pageX;
        self.cld.pageY999 = e.pageY;
				
				cld.pageX999 = e.pageX;
        cld.pageY999 = e.pageY;
				
				self.cld.docX = e.pageX;
      });			
      $tracker.mouseout(function(e) {		
				clearTimeout(self.cld.controlTimer);
				clearTimeout(self.cld.controlTimer2);			
			  $img.css({visibility: "visible"});			
				$textdn.hide();					
				$cursorshade.add($statusdiv.not(".preloadevt")).stop(true, true).hide();			
      });
			$tracker.one("mouseover", function(e){	
			
				var imgcoords = $img.offsetsl();
				var $bigimage = $('<img src="' + setting.largeimage + '"/>').css({position:"relative", maxWidth:"none"}).appendTo($magnifier);				
				if(!self.loaded999[setting.largeimage]){	
					$tracker.css({opacity: setting.loadopacity, background: setting.loadbackground});				
					$tracker.data("loadimgevt", true);
					$statusdiv.css({left:imgcoords.left + img.w/2 - $statusdiv.width()/2, top:imgcoords.top + img.h/2 - $statusdiv.height()/2, visibility:'visible'});
				}						 
				$bigimage.bind("loadevt", function(event, e){ 
					
					if(e.type === "error") return;											
					$tracker.mouseout(function(e){ //image onmouseout						
							self.hideimage($tracker);
							clearTimeout(self.cld.controlTimer);
							clearTimeout(self.cld.controlTimer2);
							$img.css({visibility: "visible"});
              $textdn.hide();							
							$tracker.hide().css({left: -10000, top: -10000});							
					});					
					$tracker.mouseover(function(e){ //image onmouseover	
							specs.currM = specs.newpower;						
					}); 				
					$tracker.data("loadimgevt", false);
					$tracker.css({opacity:0, cursor:setting.magnifycursor});
					$statusdiv.empty();
					if(!options.classstatusdiv)
						$statusdiv.css({
										 border:   setting.statusdivborder, 
										 background: setting.statusdivbackground, 
										 padding:  setting.statusdivpadding, 
										 font:    setting.statusdivfont, 
										 opacity:  setting.statusdivopacity
									  });										
					$statusdiv.hide().removeClass("preloadevt");
					self.loaded999[setting.largeimage] = true;
					getspecs($bigimage); 		
		      if(cld.pageX999 == self.cld.docX){
						$cursorshade.fadeIn();
						self.showimage($tracker);
						clearTimeout(self.cld.controlTimer);
						clearTimeout(self.cld.controlTimer2);
						self.controlLoop($tracker);	
						self.controlLoop2($tracker);					
					}
					
					var specs = $tracker.data("specs");										  					
					$bigimage.css({width: setting.zoomstart*specs.bigimage.w*(img.w/specs.bigimage.w), height: setting.zoomstart*specs.bigimage.h*(img.h/specs.bigimage.h)});				
					$tracker.data("loadevt", true);					
					
					if (setting.zoomrange && setting.zoomrange[1] > setting.zoomrange[0]){ //if zoom range enabled					
						$tracker.bind("mousewheel", function(e, delta){						
							 var zoomdir = delta < 0 ? "out" : "in",
								 power  = specs.newpower,
								 newpower = (zoomdir == "in") ? Math.min(power + setting.stepzoom, setting.zoomrange[1]) : Math.max(power - setting.stepzoom, setting.zoomrange[0]);

							specs.newpower = newpower;
							specs.delta = delta;							
							e.preventDefault();
						});
						
					} else if(setting.disablewheel){
						$tracker.bind("mousewheel", function(e){e.preventDefault();});
					}
					
				});	//end $bigimage onload */
				
				if ( isImageLoaded($bigimage.get(0)) )				
					 $bigimage.trigger("loadevt", {type: "load"});					 
				else $bigimage.bind("load error", function(e){$bigimage.trigger("loadevt", e)});				
			});
    },	
		loaded999: {}		
	});
})(jQuery, window);
       
      
!
999px

Console