<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<p>Đoạn văn bản sẽ bị ẩn đi sau khi nhấp chuột</p>

<button>Nhấp vào đây</button>

</body>

$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("p").hide();
  });
});

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.