<h1>div 預設排列方式 display: block</h1>
<div class="shelf">
<div class="goods goods1">
 <h3 class="blue">尿布藍</h3>
 <h3 class="blue">啤酒藍</h3>
</div>
<div class="goods goods1">
 <h3 class="red">尿布紅</h3>
 <h3 class="red">啤酒紅</h3>
</div>
<div class="goods goods1">
 <h3 class="green">尿布綠</h3>
 <h3 class="green">啤酒綠</h3>
</div>
</div>

<h1>span 預設排列方式 display: inline</h1>
<div class="shelf">
<span class="goods goods2">
 <h3 class="blue">尿布藍</h3>
 <h3 class="blue">啤酒藍</h3>
</span>
<span class="goods goods2">
 <h3 class="red">尿布紅</h3>
 <h3 class="red">啤酒紅</h3>
</span>
 <span class="goods goods2">
 <h3 class="green">尿布綠</h3>
 <h3 class="green">啤酒綠</h3>
</span>
</div>

<h1>其它排列方式 display: inline-block</h1>
<div class="shelf">
<div class="goods goods3">
 <h3 class="blue">尿布藍</h3>
 <h3 class="blue">啤酒藍</h3>
</div>
<div class="goods goods3">
 <h3 class="red">尿布紅</h3>
 <h3 class="red">啤酒紅</h3>
</div>
<div class="goods goods3">
 <h3 class="green">尿布綠</h3>
 <h3 class="green">啤酒綠</h3>
</div>
 <div class="goods goods3">
 <h3 class="green">尿布綠</h3>
 <h3 class="green">啤酒綠</h3>
</div>
 <div class="goods goods3">
 <h3 class="green">尿布綠</h3>
 <h3 class="green">啤酒綠</h3>
</div>
 <div class="goods goods3">
 <h3 class="green">尿布綠</h3>
 <h3 class="green">啤酒綠</h3>
</div>
</div>.blue{
 color: blue;
}
.red{
 color: red;
}
.green{
 color: green;
}
.shelf{
 background: cyan;
 padding: 10px;
 width: 500px;
 margin-bottom: 10px;
}
.goods{
 width: 100px;
 height: 100px;
 background: orange;
 text-align: center;
}
.goods1{
 //display: block;
}
.goods2{
 //display: inline;
}
.goods3{
 display: inline-block;
}

h3{
 //display: inline;
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.