<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
  <head>
    <title>Lập Trình Web</title>
  </head>
  <body>
    <p>Ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML</p>
    <p>Ngôn ngữ lập trình JavaScript</p>
    <p>Ngôn ngữ lập trình PHP</p>
  </body>
</html>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.