<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Computer Code</title>
</head>
<body>
  <p>Thẻ kbd biểu diễn kí tự nhập vào từ bàn phím:</p>
  <p><kbd>File | Open...</kbd></p>
</body>
</html>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.