<h1>Kaomoji</h1>
<p>
kaomoji là một dạng emoticon phổ biến của người Nhật được kết hợp từ các ký tự tiếng Nhật và dấu câu. Kaomoji gồm 2 từ trong bộ Kanji: “kao” (顔 – “face”) and “moji” (文字 – “character”). ╮(︶︿︶)╭
</p>
:root {
 --bg: #fff;
 --color: #222831;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
 :root {
  --bg: #222831;
  --color: #fff;
 }
}
body {
 background-color: var(--bg);
 color: var(--color);
 display: flex;
 just-content: center;
 align-items: center;
 flex-flow: column nowrap;
 padding: 50px 10vw;
}
a {
 color: #1c9963;
}
View Compiled

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.