<div class="periodic">
 <div class="periodic-row">
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">1</div>
    <div class="symbol">H</div>
    <div class="at_details">hydrogen<br />1.008</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">2</div>
    <div class="symbol">He</div>
    <div class="at_details">helium<br />4.0026</div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="periodic-row">
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">3</div>
    <div class="symbol">Li</div>
    <div class="at_details">lithium<br />6.94</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">4</div>
    <div class="symbol">Be</div>
    <div class="at_details">beryllium<br />9.0122</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">5</div>
    <div class="symbol">B</div>
    <div class="at_details">boron<br />10.81</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">6</div>
    <div class="symbol">C</div>
    <div class="at_details">carbon<br />12.011</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">7</div>
    <div class="symbol">N</div>
    <div class="at_details">nidivogen<br />14.007</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">8</div>
    <div class="symbol">O</div>
    <div class="at_details">oxygen<br />15.999</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">9</div>
    <div class="symbol">F</div>
    <div class="at_details">fluorine<br />18.998</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">10</div>
    <div class="symbol">Ne</div>
    <div class="at_details">neon<br />20.180</div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="periodic-row">
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">11</div>
    <div class="symbol">Na</div>
    <div class="at_details">sodium<br />22.990</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">12</div>
    <div class="symbol">Mg</div>
    <div class="at_details">magnesium<br />24.305</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">13</div>
    <div class="symbol">Al</div>
    <div class="at_details">aluminum<br />26.982</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">14</div>
    <div class="symbol">Si</div>
    <div class="at_details">silicon<br />28.085</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">15</div>
    <div class="symbol">P</div>
    <div class="at_details">phosphorus<br />30.974</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">16</div>
    <div class="symbol">S</div>
    <div class="at_details">sulfur<br />32.06</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">17</div>
    <div class="symbol">Cl</div>
    <div class="at_details">chlorine<br />35.45</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">18</div>
    <div class="symbol">Ar</div>
    <div class="at_details">argon<br />39.948</div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="periodic-row">
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">19</div>
    <div class="symbol">K</div>
    <div class="at_details">potassium<br />39.098</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">20</div>
    <div class="symbol">Ca</div>
    <div class="at_details">calcium<br />40.078</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">21</div>
    <div class="symbol">Sc</div>
    <div class="at_details">scandium<br />44.956</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">22</div>
    <div class="symbol">Ti</div>
    <div class="at_details">titanium<br />47.867</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">23</div>
    <div class="symbol">V</div>
    <div class="at_details">vanadium<br />50.942</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">24</div>
    <div class="symbol">Cr</div>
    <div class="at_details">chromium<br />51.996</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">25</div>
    <div class="symbol">Mn</div>
    <div class="at_details">manganese<br />54.938</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">26</div>
    <div class="symbol">Fe</div>
    <div class="at_details">iron<br />55.845</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">27</div>
    <div class="symbol">Co</div>
    <div class="at_details">cobalt<br />58.933</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">28</div>
    <div class="symbol">Ni</div>
    <div class="at_details">nickel<br />58.693</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">29</div>
    <div class="symbol">Cu</div>
    <div class="at_details">copper<br />63.546</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">30</div>
    <div class="symbol">Zn</div>
    <div class="at_details">zinc<br />65.38</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">31</div>
    <div class="symbol">Ga</div>
    <div class="at_details">gallium<br />69.723</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">32</div>
    <div class="symbol">Ge</div>
    <div class="at_details">germanium<br />72.63</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">33</div>
    <div class="symbol">As</div>
    <div class="at_details">arsenic<br />74.922</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">34</div>
    <div class="symbol">Se</div>
    <div class="at_details">selenium<br />78.96</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">35</div>
    <div class="symbol">Br</div>
    <div class="at_details">bromine<br />79.904</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">36</div>
    <div class="symbol">Kr</div>
    <div class="at_details">krypton<br />83.798</div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="periodic-row">
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">37</div>
    <div class="symbol">Rb</div>
    <div class="at_details">rubidium<br />85.468</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">38</div>
    <div class="symbol">Sr</div>
    <div class="at_details">sdivontium<br />87.62</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">39</div>
    <div class="symbol">Y</div>
    <div class="at_details">ytdivium<br />88.906</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">40</div>
    <div class="symbol">Zr</div>
    <div class="at_details">zirconium<br />91.224</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">41</div>
    <div class="symbol">Nb</div>
    <div class="at_details">niobium<br />92.906</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">42</div>
    <div class="symbol">Mo</div>
    <div class="at_details">molybdenum<br />95.96</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">43</div>
    <div class="symbol">Tc</div>
    <div class="at_details">technetium<br />[97.91]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">44</div>
    <div class="symbol">Ru</div>
    <div class="at_details">ruthenium<br />101.07</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">45</div>
    <div class="symbol">Rh</div>
    <div class="at_details">rhodium<br />102.91</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">46</div>
    <div class="symbol">Pd</div>
    <div class="at_details">palladium<br />106.42</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">47</div>
    <div class="symbol">Ag</div>
    <div class="at_details">silver<br />107.87</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">48</div>
    <div class="symbol">Cd</div>
    <div class="at_details">cadmium<br />112.41</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">49</div>
    <div class="symbol">In</div>
    <div class="at_details">indium<br />114.82</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">50</div>
    <div class="symbol">Sn</div>
    <div class="at_details">tin<br />118.71</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">51</div>
    <div class="symbol">Sb</div>
    <div class="at_details">antimony<br />121.76</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">52</div>
    <div class="symbol">Te</div>
    <div class="at_details">tellurium<br />127.60</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">53</div>
    <div class="symbol">I</div>
    <div class="at_details">iodine<br />126.90</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">54</div>
    <div class="symbol">Xe</div>
    <div class="at_details">xenon<br />131.29</div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="periodic-row">
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">55</div>
    <div class="symbol">Cs</div>
    <div class="at_details">cesium<br />132.91</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">56</div>
    <div class="symbol">Ba</div>
    <div class="at_details">barium<br />137.33</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">72</div>
    <div class="symbol">Hf</div>
    <div class="at_details">hafnium<br />178.49</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">73</div>
    <div class="symbol">Ta</div>
    <div class="at_details">tantalum<br />180.95</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">74</div>
    <div class="symbol">W</div>
    <div class="at_details">tungsten<br />183.84</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">75</div>
    <div class="symbol">Re</div>
    <div class="at_details">rhenium<br />186.21</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">76</div>
    <div class="symbol">Os</div>
    <div class="at_details">osmium<br />190.23</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">77</div>
    <div class="symbol">Ir</div>
    <div class="at_details">iridium<br />192.22</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">78</div>
    <div class="symbol">Pt</div>
    <div class="at_details">platinum<br />195.08</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">79</div>
    <div class="symbol">Au</div>
    <div class="at_details">gold<br />196.97</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">80</div>
    <div class="symbol">Hg</div>
    <div class="at_details">mercury<br />200.59</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">81</div>
    <div class="symbol">Tl</div>
    <div class="at_details">thallium<br />204.38</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">82</div>
    <div class="symbol">Pb</div>
    <div class="at_details">lead<br />207.2</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">83</div>
    <div class="symbol">Bi</div>
    <div class="at_details">bismuth<br />208.98</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">84</div>
    <div class="symbol">Po</div>
    <div class="at_details">polonium<br />[208.98]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">85</div>
    <div class="symbol">At</div>
    <div class="at_details">astatine<br />[209.99]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">86</div>
    <div class="symbol">Rn</div>
    <div class="at_details">radon<br />[222.02]</div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="periodic-row">
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">87</div>
    <div class="symbol">Fr</div>
    <div class="at_details">francium<br />[223.02]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">88</div>
    <div class="symbol">Ra</div>
    <div class="at_details">radium<br />[226.03]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">104</div>
    <div class="symbol">Rf</div>
    <div class="at_details">rutherfordium<br />[265.12]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">105</div>
    <div class="symbol">Db</div>
    <div class="at_details">dubnium<br />[268.13]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">106</div>
    <div class="symbol">Sg</div>
    <div class="at_details">seaborgium<br />[271.13]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">107</div>
    <div class="symbol">Bh</div>
    <div class="at_details">bohrium<br />[270]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">108</div>
    <div class="symbol">Hs</div>
    <div class="at_details">hassium<br />[277.15]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">109</div>
    <div class="symbol">Mt</div>
    <div class="at_details">meitnerium<br />[276.15]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">110</div>
    <div class="symbol">Ds</div>
    <div class="at_details">darmstadtium<br />[281.16]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">111</div>
    <div class="symbol">Rg</div>
    <div class="at_details">roentgenium<br />[280.16]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">112</div>
    <div class="symbol">Cn</div>
    <div class="at_details">copernicium<br />[285.17]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">113</div>
    <div class="symbol">Uut</div>
    <div class="at_details">unundivium<br />[284.18]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">114</div>
    <div class="symbol">Fl</div>
    <div class="at_details">flerovium<br />[289.19]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">115</div>
    <div class="symbol">Uup</div>
    <div class="at_details">ununpentium<br />[288.19]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">116</div>
    <div class="symbol">Lv</div>
    <div class="at_details">livermorium<br />[293]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">117</div>
    <div class="symbol">Uus</div>
    <div class="at_details">ununseptium<br />[294]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">118</div>
    <div class="symbol">Uuo</div>
    <div class="at_details">ununoctium<br />[294]</div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="periodic-row"></div>
 <div class="periodic-row">
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">57</div>
    <div class="symbol">La</div>
    <div class="at_details">lanthanum<br />138.91</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">58</div>
    <div class="symbol">Ce</div>
    <div class="at_details">cerium<br />140.12</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">59</div>
    <div class="symbol">Pr</div>
    <div class="at_details">praseodymium<br />140.91</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">60</div>
    <div class="symbol">Nd</div>
    <div class="at_details">neodymium<br />144.24</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">61</div>
    <div class="symbol">Pm</div>
    <div class="at_details">promethium<br />[144.91]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">62</div>
    <div class="symbol">Sm</div>
    <div class="at_details">samarium<br />150.36</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">63</div>
    <div class="symbol">Eu</div>
    <div class="at_details">europium<br />151.96</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">64</div>
    <div class="symbol">Gd</div>
    <div class="at_details">gadolinium<br />157.25</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">65</div>
    <div class="symbol">Tb</div>
    <div class="at_details">terbium<br />158.93</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">66</div>
    <div class="symbol">Dy</div>
    <div class="at_details">dysprosium<br />162.50</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">67</div>
    <div class="symbol">Ho</div>
    <div class="at_details">holmium<br />164.93</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">68</div>
    <div class="symbol">Er</div>
    <div class="at_details">erbium<br />167.26</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">69</div>
    <div class="symbol">Tm</div>
    <div class="at_details">thulium<br />168.93</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">70</div>
    <div class="symbol">Yb</div>
    <div class="at_details">ytterbium<br />173.05</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">71</div>
    <div class="symbol">Lu</div>
    <div class="at_details">lutetium<br />174.97</div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="periodic-row">
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell"></div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">89</div>
    <div class="symbol">Ac</div>
    <div class="at_details">actinium<br />[227.03]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">90</div>
    <div class="symbol">Th</div>
    <div class="at_details">thorium<br />232.04</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">91</div>
    <div class="symbol">Pa</div>
    <div class="at_details">protactinium<br />231.04</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">92</div>
    <div class="symbol">U</div>
    <div class="at_details">uranium<br />238.03</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">93</div>
    <div class="symbol">Np</div>
    <div class="at_details">neptunium<br />[237.05]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">94</div>
    <div class="symbol">Pu</div>
    <div class="at_details">plutonium<br />[244.06]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">95</div>
    <div class="symbol">Am</div>
    <div class="at_details">americium<br />[243.06]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">96</div>
    <div class="symbol">Cm</div>
    <div class="at_details">curium<br />[247.07]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">97</div>
    <div class="symbol">Bk</div>
    <div class="at_details">berkelium<br />[247.07]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">98</div>
    <div class="symbol">Cf</div>
    <div class="at_details">californium<br />[251.08]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">99</div>
    <div class="symbol">Es</div>
    <div class="at_details">einsteinium<br />[252.08]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">100</div>
    <div class="symbol">Fm</div>
    <div class="at_details">fermium<br />[257.10]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">101</div>
    <div class="symbol">Md</div>
    <div class="at_details">mendelevium<br />[258.10]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">102</div>
    <div class="symbol">No</div>
    <div class="at_details">nobelium<br />[259.10]</div>
   </div>
  </div>
  <div class="cell">
   <div class="element">
    <div class="at_num">103</div>
    <div class="symbol">Lr</div>
    <div class="at_details">lawrencium<br />[262.11]</div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div style="clear: both;"></div>
</div>
// Mixins
.transition(@args) {
 -webkit-transition: @args;
     transition: @args;
}

.transform(@args) {
 -webkit-transform: @args;
   -ms-transform: @args;
     transform: @args;
}

.transform-origin(@args) {
 -webkit-transform-origin: @args;
   -ms-transform-origin: @args;
     transform-origin: @args;
}


// Styles
body {
 font-family: Arial;
 .transform(translateZ(0)); // prevent flashing
}

.periodic {
 position: relative;
 height: 200px;
 margin-right: -1px;
 text-shadow: none;
}

.periodic-row {
 clear: both;
	 height: 10%;
}

.cell {
 float: left;
 position: relative;
 width: 5.55%;
 height: 100%;
}

.element {
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 bottom: 1px;
 right: 1px;
 box-sizing: border-box;
 box-shadow: 0px 0px 4px rgba(255,255,255,0.5);
 border: 1px solid rgba(0,0,0,0.05);
 text-align: center;
 cursor: default;
 pointer-events: none;
 .transition(all 200ms ease);
 
 background-color: rgba(0, 128, 128, 0.6);
}

.cell:hover .element {
 border-color: rgba(0,0,0,0.1);
 .transform(scale(3,3));
 z-index: 1;
 
 background-color: rgba(0, 128, 128, 0.9);
}

.at_num,
.at_details {
 position: absolute;
 font-size: 4px;
 color: rgba(255,255,255,0.5);
 opacity: 0;
}

.at_num {
 top: 4px;
 right: 5px;
}

.symbol {
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 0px;
 right: 0px;
 margin-top: -4px;
 font-size: 9px;
 line-height: 1;
 height: 9px;
 color: rgba(255,255,255,0.9);
}

.at_details {
 bottom: 4px;
 left: 0px;
 right: 0px;
}

// styles based on nth-child
.cell:nth-child(-n+2) .element,
.cell:nth-child(n+13) .element {
 background-color: rgba(0, 160, 96, 0.6);
}

.cell:nth-child(1) .element,
.periodic-row:nth-child(2) .cell:nth-child(n+14) .element,
.periodic-row:nth-child(3) .cell:nth-child(n+15) .element,
.periodic-row:nth-child(4) .cell:nth-child(n+16) .element,
.periodic-row:nth-child(5) .cell:nth-child(n+17) .element {
 background-color: rgba(0, 192, 64, 0.6);
}

.periodic-row:nth-child(-n+6) .cell:nth-child(18) .element {
 background-color: rgba(64, 192, 0, 0.6);
}

.periodic-row:nth-child(n+9) .element {
 background-color: rgba(0, 96, 160, 0.6);
}

// hover styles
.cell:nth-child(-n+2):hover .element,
.cell:nth-child(n+13):hover .element {
 background-color: rgba(0, 160, 96, 0.9);
}

.cell:nth-child(1):hover .element,
.periodic-row:nth-child(2) .cell:nth-child(n+14):hover .element,
.periodic-row:nth-child(3) .cell:nth-child(n+15):hover .element,
.periodic-row:nth-child(4) .cell:nth-child(n+16):hover .element,
.periodic-row:nth-child(5) .cell:nth-child(n+17):hover .element {
 background-color: rgba(0, 192, 64, 0.9);
}

.periodic-row:nth-child(-n+6) .cell:nth-child(18):hover .element {
 background-color: rgba(64, 192, 0, 0.9);
}

.periodic-row:nth-child(n+9) .cell:hover .element {
 background-color: rgba(0, 96, 160, 0.9);
}

// hover state positioning
// left hand column
.cell:nth-child(1) .element {
 .transform-origin(0 50%);
}

// right hand column
.cell:nth-child(18) .element {
 .transform-origin(100% 50%);
}

// bottom row
.periodic-row:nth-child(10) .cell .element {
 .transform-origin(50% 100%);
}

// top left corner
.periodic-row:nth-child(1) .cell:nth-child(1) .element {
 .transform-origin(0 0);
}

// top right corner
.periodic-row:nth-child(1) .cell:nth-child(18) .element {
 .transform-origin(100% 0);
}

// bottom right corner
.periodic-row:nth-child(10) .cell:nth-child(18) .element {
 .transform-origin(100% 100%);
}

// Media queries to change size of table
// small tablet portrait
@media (min-width: 600px) {
 .periodic {
  height: 460px;
  margin-right: -2px;
 }
 
 .element {
  right: 2px;
  bottom: 2px;
 }
 
 .at_num,
 .at_details {
  font-size: 4px;
  opacity: 1;
 }

 .symbol {
  margin-top: -17px;
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  line-height: 30px;
  height: 30px;
  color: rgba(255,255,255,0.75);
  text-shadow: 0 0 4px rgba(255,255,255,0.5);
 }
}

// tablet landscape or small laptop
@media (min-width: 800px) {
 .periodic {
  height: 540px;
 }

 .symbol {
  font-size: 20px;
 }
}

// normal screen
@media (min-width: 992px) {
 .periodic {
  height: 680px;
 }
 
 .at_num,
 .at_details {
  font-size: 5px;
 }

 .symbol {
  font-size: 24px;
 }
}

// large screen
@media (min-width: 1200px) {
 .periodic {
  height: 800px;
 }
 
 .at_num,
 .at_details {
  font-size: 6px;
 }

 .symbol {
  font-size: 30px;
 }
}
View Compiled

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.