<nav class="navbar">
    <div aria-labelledby="navigation-menu">
      <ul class="navbar__navigation">
        
        <li>
          <a href="#">Home</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">About</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" target="_blank">Products</a>
        </li>
        <li>
          <a href="#" target="_blank">Contact</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
    <div class="navbar__social-media">
      <ul class="navbar__links">
        <i class="fab fa-twitter "><a aria-label="twitter" href="#"></a></i>
        <i class="fab fa-linkedin"><a aria-label="linkedin" href="#"></a></i>
        <i class="fab fa-github"><a aria-label="github" href="#"></a></i>
      </ul>
    </div>
  </nav>
//You can find all tutorial here :
//https://www.ricardomoreira.io/blog/2020-05-28-create-a-image-gallery

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.