Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. If you link to another Pen, it will include the CSS from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <a href="#" class="btn btn--call-to-action">Call To Action</a>

<div class="form">
 <button class="btn btn--submit">
  <span data-icon="checkmark"></span>
  Submit
 </button>
 <button class="btn btn--secondary">Secondary</button>
 <button class="btn btn--alert">Alert</button>
</div>

<div class="social">
 <a href="#" class="btn btn--twitter">twitter</a>
 <a href="#" class="btn btn--github">github</a>
 <a href="#" class="btn btn--stackoverflow">stackoverflow</a>
 <a href="#" class="btn btn--dribbble">dribbble</a>
 <a href="#" class="btn btn--instagram">instagram</a>
 <a href="#" class="btn btn--soundcloud">soundcloud</a>
</div>
       
      
!

CSS

       
        // Sass Map Magic Demos
// ====================
// Eric Suzanne | @ericmsuzanne


// User Config
// -----------

$icons: (
 skull: "\e18c",
 warning: "\e243",
 checkmark: "\e258",
 instagram: "\e32e",
 twitter: "\e32f",
 dribbble: "\e341",
 github: "\e34c",
 soundcloud: "\e35d",
 stackoverflow: "\e367",

 danger: skull,
 escher: danger,
 godel: escher,
 bach: godel,
 kevin bacon: bach,
);

$colors: (
 dark: #333,
 light: #eee,
 brand: hsl(330, 100%, 50%),
 accent: hsl(195, 100%, 55%),

 text: dark,
 background: light,
 action: accent,
 focus: action (darken: 15%),

 twitter: #00aced,
 instagram: #517fa4,
 stackoverflow: #F47920,
 soundcloud: #FF6600,
 dribbble: #EA4C89,
 github: #4183C4,
);

$base-size: 18px;
$ratio: major-third;

$sizes: (
 normal: 0,
 rhythm: 1,

 h1: 4,
 large: 2,
 medium: normal,
 small: -2,
 shim: .25em,
);

$button-config: ();

$buttons: (
 submit: glow round,
 call-to-action: glow square large block,
 secondary: submit text outline small,
 alert: submit stop skull,
 social: flat pill,
);


// Icons
// -----

@function icon($icon) {
 $icon: map-get($icons, $icon) or $icon;

 @if map-has-key($icons, $icon) {
  $icon: icon($icon);
 }

 @return $icon;
}

@mixin icon($name) {
 &:before {
  @extend %icon;
  content: icon($name);
  @content;
 }
}


// Color
// -----

@function color($color) {
 // Parse arguments
 $color: map-get($colors, $color) or $color;
 $base: nth($color, 1);
 $adjust: if(length($color) > 1, nth($color, 2), ());

 // Recursive check
 $color: if(map-has-key($colors, $base), color($base), $base);

 // Adjustments [consider function-exists() warning]
 @each $function, $values in $adjust {
  $color: call($function, $color, $values...);
 }

 @return $color;
}


// Size
// ----

$ratio-options: (
 octave      : 2,
 major-seventh   : 15/8,
 minor-seventh   : 16/9,
 major-sixth    : 5/3,
 minor-sixth    : 8/5,
 fifth       : 3/2,
 augmented-fourth : 45/32,
 fourth      : 4/3,
 major-third    : 5/4,
 minor-third    : 6/5,
 major-second   : 9/8,
 minor-second   : 16/15,
);

@function get-size(
 $size
) {
 $size: map-get($sizes, $size) or $size;

 @if map-has-key($sizes, $size) {
  $size: get-size($size);
 }

 @return $size;
}

@function get-ratio(
 $ratio: $ratio
) {
 $ratio: map-get($ratio-options, $ratio) or $ratio;

 @if map-has-key($ratio-options, $ratio) {
  $ratio: get-ratio($ratio);
 }

 @return $ratio;
}

@function size(
 $size
) {
 $size: get-size($size);

 @if unitless($size) {
  $ratio: get-ratio($ratio);
  $size: round($base-size * pow($ratio, $size));
 }

 @return $size;
}


// Render
// ------

@mixin render(
 $css
) {
 @each $key, $value in $css {
  @if type-of($value) == map {
   #{$key} {
    @include render($value);
   }
  } @else if $key == 'extend' {
   @extend #{$value};
  } @else {
   #{$key}: $value;
  }
 }
}


// Parse
// -----

@function parse(
 $shorthand,
 $keywords
){
 @if type-of($shorthand) == map {
  @return $shorthand;
 } @else {
  $return: ();

  @each $item in $shorthand {
   @if type-of($item) == map {
    $return: map-merge($return, $item);
   } @else {
    @each $setting, $options in $keywords {
     @if index($options, $item) {
      $return: map-merge($return, ($setting: $item));
     }
    }
   }
  }

  @return $return;
 }
}


// Buttons
// -------

$btn-defaults: (
 style: flat,
 shape: round,
 display: inline-block,
 color: action,
 icon: false,
 size: medium,
);

$button-options: (
 style: flat glow outline,
 shape: round square pill,
 display: inline block inline-block,
);

@function btn-get(
 $setting,
 $config: $button-config
) {
 @return map-get($config, $setting) or map-get($button-config, $setting) or map-get($btn-defaults, $setting);
}

@function btn-parse(
 $input
) {
 $options: map-merge($button-options, (
  color: map-keys($colors),
  icon: map-keys($icons),
  size: map-keys($sizes),
  preset: map-keys($buttons),
 ));

 $input: parse($input, $options);

 $preset: map-get($input, preset);
 @if map-has-key($buttons, $preset) {
  $preset: btn-parse(map-get($buttons, $preset));
  $input: map-merge($preset, $input);
 }

 @return $input;
}

@function btn-radius(
 $input
) {
 $shape: btn-get(shape, $input);
 @if $shape == round {
  @return size(shim);
 } @else if $shape == pill {
  @return 50em;
 } @else {
  @return 0;
 }
}

@function btn-icons(
 $input
) {
 $output: null;

 $icon: map-get($input, icon);
 @if $icon {
  $output: (
   extend: '%icon',
   content: icon($icon),
   margin-right: .4em,
  );
 }

 @return $output;
}

@function btn-size(
 $input
) {
 $size: size(btn-get(size, $input));
 $padding: .25em 1em;

 @if $size > 24px {
  $padding: 1em;
 } @else if $size < 15px {
  $padding: 0 1em;
 } 

 @return (
  font-size: $size,
  padding: $padding,
 );
}

@mixin button(
 $style
) {
 $input: btn-parse($style);

 $output: map-merge(btn-size($input), (
  display: btn-get(display, $input),
  border-radius: btn-radius($input),
  '&:before': btn-icons($input),
 ));

 $style: 'btn-#{btn-get(style, $input)}';
 @if function-exists($style) {
  $output: map-merge($output, call($style, $input));
 } @else {
  @warn "We don't know how to make #{$style} buttons.";
 }

 @include render($output);
}


// Styles
// ------

@function btn-flat(
 $input
) {
 $color: color(btn-get(color, $input));
 $output: (
  background: $color,
  color: contrast($color),
 );

 @return $output;
}

@function btn-outline(
 $input
) {
 $color: color(btn-get(color, $input));
 $output: (
  border: 2px solid $color,
  color: $color,
 );

 @return $output;
}

@function btn-glow(
 $input
) {
 $color: color(btn-get(color, $input));
 $contrast: contrast($color);
 $output: (
  background: linear-gradient(to top, darken($color, 15%), $color) $color,
  border: 1px solid darken($color, 25%),
  box-shadow: 0 1px 0 rgba(lighten($color, 80%), .5) inset,
  color: $contrast,
  text-shadow: 0 1px 0 rgba(contrast($contrast), .5),
 );

 @return $output;
}


// Additional Helpers
// ------------------

@font-face {
	font-family: 'magic';
	src: url(data:application/x-font-ttf;charset=utf-8;base64,AAEAAAALAIAAAwAwT1MvMggi+h0AAAC8AAAAYGNtYXCMjIteAAABHAAAAIRnYXNwAAAAEAAAAaAAAAAIZ2x5Zu2PgngAAAGoAAAK3GhlYWQBmkQtAAAMhAAAADZoaGVhA+IB7gAADLwAAAAkaG10eBMAAAQAAAzgAAAANGxvY2EMUg9uAAANFAAAABxtYXhwABUA8QAADTAAAAAgbmFtZZRAAtAAAA1QAAABM3Bvc3QAAwAAAAAOhAAAACAAAwIAAZAABQAAAUwBZgAAAEcBTAFmAAAA9QAZAIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAADjZwHg/+D/4AHgACAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAACAAAAAwAAABQAAwABAAAAFAAEAHAAAAAYABAAAwAIAAEAIOGM4kPiWOMv40HjTONd42f//f//AAAAAAAg4YziQ+JY4y7jQeNM413jZ//9//8AAf/jHngdwh2uHNkcyBy+HK4cpQADAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAB//8ADwABAAAAAAAAAAAAAgAANzkBAAAAAAEAAAAAAAAAAAACAAA3OQEAAAAAAQAAAAAAAAAAAAIAADc5AQAAAAAHAAAAAAIAAeAAKgBHAF0AegCEAIsAkgAAASIGBw4BFRwBFR4BFx4BFx4BFx4BMzI2Nz4BNz4BNz4BNzwBNTQmJy4BIwcUBgcOASsBIiYnLgE9ATQ2Nz4BOwEyFhceAR0BFyMiJj8BPgE3PgEzMhYXHgEfARYGIzcUBgcOASsBIiYnLgE9ATQ2Nz4BOwEyFhceAR0BBxUzNQ4BIyImJxc3NQ4BBxUnFzUuAScVAQA1XSMjKCkxDQ4KAQgjFBQlCAglFBQjCAEKDg0xKSgjI101MAcGBRAJGgkQBQYHBwYFEAkaCRAFBgdEKAgJAgoBBQMECAQECAQDBQEKAgkIjAcGBRAJGgkQBQYHBwYFEAkaCRAFBgfAQAoRBQURCmBACCQUwEAUJAgB4CYgIVcyAgQCCQwLDCopAgQCAgMDAgIEAikqDAsMCQIEAjJXISAmtQkQBQYHBwYFEAkKCRAFBgcHBgUQCQqTCwgqBAcCAwMDAwIHBCoIC5MJEAUGBwcGBRAJCgkQBQYHBwYFEAkK9jU1AQEBATUNMwIEAjgNDTgCBAIzAAAEAAT/4AH8AeAAAwAgADkASQAAAQMhAzUxMhYXHgEXEx4BBw4BIyEiJicmNjcTPgE3PgEzAzQ2Nz4BMzIWFx4BFRQGBw4BIyImJy4BNTcyFhceARUHIyc0Njc+ATMBAKwBWKwECAQEBwPbBgIFBBIN/k4NEgQFAgbbAwcEBAgEIAUEBQsHBwsFBAUFBAULBwcLBQQFIAcLBQQFCiwKBQQFCwcBkf6PAXFPAwMCCQX+TAsUBwcJCQcHFAsBtAUJAgMD/oAHCwUEBQUEBQsHBwsFBAUFBAULB8AFBAULB2BgBwsFBAUAAAAAAQAAABACAAGgAAUAAAEHJwcXAQGw8HBQwAFAAaDwcFDAAUAABAAA/+ACAAHgABwAMABUAGUAAAEhIgYHDgEVERQWFx4BMyEyNjc+ATURNCYnLgEjBTMeARUUBgcOASMiJicuATU0NjchFRQGBw4BIyEiJicuAT0BMw4BFRQWFx4BMzI2Nz4BNTQmJzM1FAYrASImPQE0NjsBMhYdAQGr/qoSHgwMDQ0MDB4SAVYSHgwMDQ0MDB4S/vm4AwIQDQ0kFBQkDQ0PAgMBHAUEBQsH/sAHCwUEBTICARYUFDUeHjUUFBYCAjIJByAHCQkHIAcJAeANDAweEv6qEh4MDA0NDAweEgFWEh4MDA3gCBAIFCQNDQ8PDQ0kFAgQCMAHCwUEBQUEBQsHwAgQCB41FBQWFhQUNR4IEAhwBwkJByAHCQkHIAAAAQAAABACAAGwAGwAAAEOAQcOAQc+ATc+ATcOAQcOAQcuAScuASMiBgcOARUUFhcuAScuAScOAQcOARUUFhceARciJicuAScUMBUUFhceARcOASMiJiceARceATMOAQcOASMqASceARceATMyNjc+ATU8ATU+ATc+ATcCAAcPBwgPCAgOBgYJAwgQCAgSCQcRCgoVDBUnDg4RAgEhPRscMBMEBQICAgcGBhIKBg0GBgsFDAwLHxIHDgcFCgUFEw0NHxIOHhEQIxMGDQYRJhUUKxZIcCYmJwcPBgcMBQF/AwYCAgMBBQ0HBxEJBAgDAwUCCAwEBAUQDw4mFgYMBgIRDg4nGAYNBgcOBw4ZCwwSBwIBAgUDAQETIg4NEwQBAgEBEBsJCgsLEQUGBgELEgYGBjYrK2s0AwcDBgwHBw8IAAAHAAD/4AIAAeAAGAAoAEEAWgBnAHoAkAAABSImJy4BNTQ2Nz4BMzIWFx4BFRQGBw4BIzcuAQceARceARc+ATc+ATcHLgEnLgEnIjAjDgEHHgEXHgEzMjY3PgE3Jz4BNzI2My4BJy4BJw4BIxwBFRQWFx4BFycyNjcuAScOAQcOAQc3HgEXPgE3LgEnLgEjKgEHDgEHFw4BBx4BFx4BFx4BFzYWFy4BJy4BJwEANV0jIygoIyNdNTVdIyMoKCMjXTXYBk8zChAFBQUBEx8MDBAEgwEGBgURCwEBXEwDDh8RESQTCxcKCxUJ9wNaVAIFAgIEAwIEA1KHCAgHCBQONAd2TRsyBBcnEBAWBaMEMhs7NQMPIRITJxUHDQYGDQbcAzo9AgQCAQQCAQIBN1wGAQYHBhIMICgjI101NV0jIygoIyNdNTVdIyMo3QIQCR01FBUcBQ0gEhMqF6cIHxYVNh4hYgYLEQYGBgICAwYENwduHAIFCQUFCQQYBwEEARUoExIiD78HFDBJBgsgExQuGqgGSDIWNQQNFQcHBwEBAgJKBTkYBAgEBAgEAwUDBw0BEyURESAOAAAAAAIAAP/gAgAB4AAYAO4AAAEiBgcOARUUFhceATMyNjc+ATU0JicuASMTDgEHDgEHDgEHNTQmJy4BJz4BNzI2Nz4BNz4BNz4BNz4BNzQ2NTY0NTQmJy4BJz4BNTQmLwEGIgcmBiMOAQcmIicGJgcmBiMOAQcuAScuASMuAScGJgcmBjEOAQcUFhcOAQcOARUUFhUUFhceARceARceARceARceARceATMOAQcOAR0BLgEnLgEnLgEnLgEnLgEnLgEnLgE1NDY3PgE3PgE3PgE3PgE3PgE3PgE3PgEzMhYXHgEXHgEXHgEXHgEXHgEXHgEXHgEVFAYHDgEHDgEHDgEHAQA1XSMjKCgjI101NV0jIygoIyNdNZgHEAkJEgkFCgUDAgMIBQcMBQUMBgYLBQUJBAUHAwMFAgIBAwMDCgYDAgQEBgMMCAQJBQUKBQgPBwgQCAgQBwgPBwcNBgUKBAMHAwMEAQEBBAMBAgMGCQQDAwECAQEFAwMIBAQKBAULBgYMBQYMBgUIAgMCBgsGCRIJCRAHBw4FBgoEBAcCAgICAgIHBAQKBgUOBwcQCQkSCQoVCgsVCwsVCwoVCgkSCQkQBwcOBQYKBAQHAgICAgICBwQECgYFDgcB4CgjI101NV0jIygoIyNdNTVdIyMo/mgHDgUGCgQCBAEmCA0FBgkDAQECBAEEAwUBCQMHCAgEEAcGBwYDCwMMEAoGEQUKDQsGEwYDAgYBBwUDBwUEAgQCAQMCAgMGBgQCBQIBAQEBAQEBCREJCA8IBw8ICBIKBQkFBAkECQ4GBgoFBQcDAwUCAwMBAQIECQYFDQgnAgQCBAoGBQ4HBxAJCRIJChUKCxULCxULChUKCRIJCRAHBw4FBgoEBAcCAgICAgIHBAQKBgUOBwcQCQkSCQoVCgsVCwsVCwoVCgkSCQkQBwAAAAAFAAAAYAIAAUAAJQArADEANwA9AAAlIgYHLgEnLgEjIgYHDgEHDgEdARQWMzAyMzI2Nz4BNTQmJy4BIwczNycjBwcjJzczFwczNycjBwczNycjBwG+Bw0GAhMQDykXBQsFBgoFAwMEA7YBDhgJCQoKCQkYDvYQCAgQCCgQCAgQCFgQCAgQCDgQCAgQCN8DAhUmDQ4QAQEBAwIBAwPJAwUKCQgXDQ4XCAkKf3BwcHBRT1BQQEBAICAgIAAAAAUAAP/gAgAB4AAHAAsADwATABgAACUVITUzFSE1BSEVIT8BBQclNwUHNwcnNzMCAP4AQAGA/qABQP7ACA0BOQ7+7BsBIhtCJ/4cHaDAwICAIECFP0U/xjqIOm0zwyUAAAEAAAABAADHawfMXw889QALAgAAAAAA0D2BuAAAAADQPYG4AAD/4AIAAeAAAAAIAAIAAAAAAAAAAQAAAeD/4AAAAgAAAAAAAgAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAgAAAAIAAAQCAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAKABQAHgDwAWQBdgIGAqYDggTgBT4FbgABAAAADQDvAAcAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgCuAAEAAAAAAAEACgAAAAEAAAAAAAIADgA5AAEAAAAAAAMACgAgAAEAAAAAAAQACgBHAAEAAAAAAAUAFgAKAAEAAAAAAAYABQAqAAEAAAAAAAoANABRAAMAAQQJAAEACgAAAAMAAQQJAAIADgA5AAMAAQQJAAMACgAgAAMAAQQJAAQACgBHAAMAAQQJAAUAFgAKAAMAAQQJAAYACgAvAAMAAQQJAAoANABRAG0AYQBnAGkAYwBWAGUAcgBzAGkAbwBuACAAMQAuADAAbQBhAGcAaQBjbWFnaWMAbQBhAGcAaQBjAFIAZQBnAHUAbABhAHIAbQBhAGcAaQBjAEYAbwBuAHQAIABnAGUAbgBlAHIAYQB0AGUAZAAgAGIAeQAgAEkAYwBvAE0AbwBvAG4ALgAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==) format('truetype'),
		 url(data:application/font-woff;charset=utf-8;base64,d09GRgABAAAAAA7wAAsAAAAADqQAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABPUy8yAAABCAAAAGAAAABgCCL6HWNtYXAAAAFoAAAAhAAAAISMjIteZ2FzcAAAAewAAAAIAAAACAAAABBnbHlmAAAB9AAACtwAAArc7Y+CeGhlYWQAAAzQAAAANgAAADYBmkQtaGhlYQAADQgAAAAkAAAAJAPiAe5obXR4AAANLAAAADQAAAA0EwAABGxvY2EAAA1gAAAAHAAAABwMUg9ubWF4cAAADXwAAAAgAAAAIAAVAPFuYW1lAAANnAAAATMAAAEzlEAC0HBvc3QAAA7QAAAAIAAAACAAAwAAAAMCAAGQAAUAAAFMAWYAAABHAUwBZgAAAPUAGQCEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAA42cB4P/g/+AB4AAgAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAgAAAAMAAAAUAAMAAQAAABQABABwAAAAGAAQAAMACAABACDhjOJD4ljjL+NB40zjXeNn//3//wAAAAAAIOGM4kPiWOMu40HjTONd42f//f//AAH/4x54HcIdrhzZHMgcvhyuHKUAAwABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAf//AA8AAQAAAAAAAAAAAAIAADc5AQAAAAABAAAAAAAAAAAAAgAANzkBAAAAAAEAAAAAAAAAAAACAAA3OQEAAAAABwAAAAACAAHgACoARwBdAHoAhACLAJIAAAEiBgcOARUcARUeARceARceARceATMyNjc+ATc+ATc+ATc8ATU0JicuASMHFAYHDgErASImJy4BPQE0Njc+ATsBMhYXHgEdARcjIiY/AT4BNz4BMzIWFx4BHwEWBiM3FAYHDgErASImJy4BPQE0Njc+ATsBMhYXHgEdAQcVMzUOASMiJicXNzUOAQcVJxc1LgEnFQEANV0jIygpMQ0OCgEIIxQUJQgIJRQUIwgBCg4NMSkoIyNdNTAHBgUQCRoJEAUGBwcGBRAJGgkQBQYHRCgICQIKAQUDBAgEBAgEAwUBCgIJCIwHBgUQCRoJEAUGBwcGBRAJGgkQBQYHwEAKEQUFEQpgQAgkFMBAFCQIAeAmICFXMgIEAgkMCwwqKQIEAgIDAwICBAIpKgwLDAkCBAIyVyEgJrUJEAUGBwcGBRAJCgkQBQYHBwYFEAkKkwsIKgQHAgMDAwMCBwQqCAuTCRAFBgcHBgUQCQoJEAUGBwcGBRAJCvY1NQEBAQE1DTMCBAI4DQ04AgQCMwAABAAE/+AB/AHgAAMAIAA5AEkAAAEDIQM1MTIWFx4BFxMeAQcOASMhIiYnJjY3Ez4BNz4BMwM0Njc+ATMyFhceARUUBgcOASMiJicuATU3MhYXHgEVByMnNDY3PgEzAQCsAVisBAgEBAcD2wYCBQQSDf5ODRIEBQIG2wMHBAQIBCAFBAULBwcLBQQFBQQFCwcHCwUEBSAHCwUEBQosCgUEBQsHAZH+jwFxTwMDAgkF/kwLFAcHCQkHBxQLAbQFCQIDA/6ABwsFBAUFBAULBwcLBQQFBQQFCwfABQQFCwdgYAcLBQQFAAAAAAEAAAAQAgABoAAFAAABBycHFwEBsPBwUMABQAGg8HBQwAFAAAQAAP/gAgAB4AAcADAAVABlAAABISIGBw4BFREUFhceATMhMjY3PgE1ETQmJy4BIwUzHgEVFAYHDgEjIiYnLgE1NDY3IRUUBgcOASMhIiYnLgE9ATMOARUUFhceATMyNjc+ATU0JiczNRQGKwEiJj0BNDY7ATIWHQEBq/6qEh4MDA0NDAweEgFWEh4MDA0NDAweEv75uAMCEA0NJBQUJA0NDwIDARwFBAULB/7ABwsFBAUyAgEWFBQ1Hh41FBQWAgIyCQcgBwkJByAHCQHgDQwMHhL+qhIeDAwNDQwMHhIBVhIeDAwN4AgQCBQkDQ0PDw0NJBQIEAjABwsFBAUFBAULB8AIEAgeNRQUFhYUFDUeCBAIcAcJCQcgBwkJByAAAAEAAAAQAgABsABsAAABDgEHDgEHPgE3PgE3DgEHDgEHLgEnLgEjIgYHDgEVFBYXLgEnLgEnDgEHDgEVFBYXHgEXIiYnLgEnFDAVFBYXHgEXDgEjIiYnHgEXHgEzDgEHDgEjKgEnHgEXHgEzMjY3PgE1PAE1PgE3PgE3AgAHDwcIDwgIDgYGCQMIEAgIEgkHEQoKFQwVJw4OEQIBIT0bHDATBAUCAgIHBgYSCgYNBgYLBQwMCx8SBw4HBQoFBRMNDR8SDh4RECMTBg0GESYVFCsWSHAmJicHDwYHDAUBfwMGAgIDAQUNBwcRCQQIAwMFAggMBAQFEA8OJhYGDAYCEQ4OJxgGDQYHDgcOGQsMEgcCAQIFAwEBEyIODRMEAQIBARAbCQoLCxEFBgYBCxIGBgY2KytrNAMHAwYMBwcPCAAABwAA/+ACAAHgABgAKABBAFoAZwB6AJAAAAUiJicuATU0Njc+ATMyFhceARUUBgcOASM3LgEHHgEXHgEXPgE3PgE3By4BJy4BJyIwIw4BBx4BFx4BMzI2Nz4BNyc+ATcyNjMuAScuAScOASMcARUUFhceARcnMjY3LgEnDgEHDgEHNx4BFz4BNy4BJy4BIyoBBw4BBxcOAQceARceARceARc2FhcuAScuAScBADVdIyMoKCMjXTU1XSMjKCgjI1012AZPMwoQBQUFARMfDAwQBIMBBgYFEQsBAVxMAw4fEREkEwsXCgsVCfcDWlQCBQICBAMCBANShwgIBwgUDjQHdk0bMgQXJxAQFgWjBDIbOzUDDyESEycVBw0GBg0G3AM6PQIEAgEEAgECATdcBgEGBwYSDCAoIyNdNTVdIyMoKCMjXTU1XSMjKN0CEAkdNRQVHAUNIBITKhenCB8WFTYeIWIGCxEGBgYCAgMGBDcHbhwCBQkFBQkEGAcBBAEVKBMSIg+/BxQwSQYLIBMULhqoBkgyFjUEDRUHBwcBAQICSgU5GAQIBAQIBAMFAwcNARMlEREgDgAAAAACAAD/4AIAAeAAGADuAAABIgYHDgEVFBYXHgEzMjY3PgE1NCYnLgEjEw4BBw4BBw4BBzU0JicuASc+ATcyNjc+ATc+ATc+ATc+ATc0NjU2NDU0JicuASc+ATU0Ji8BBiIHJgYjDgEHJiInBiYHJgYjDgEHLgEnLgEjLgEnBiYHJgYxDgEHFBYXDgEHDgEVFBYVFBYXHgEXHgEXHgEXHgEXHgEXHgEzDgEHDgEdAS4BJy4BJy4BJy4BJy4BJy4BJy4BNTQ2Nz4BNz4BNz4BNz4BNz4BNz4BNz4BMzIWFx4BFx4BFx4BFx4BFx4BFx4BFx4BFRQGBw4BBw4BBw4BBwEANV0jIygoIyNdNTVdIyMoKCMjXTWYBxAJCRIJBQoFAwIDCAUHDAUFDAYGCwUFCQQFBwMDBQICAQMDAwoGAwIEBAYDDAgECQUFCgUIDwcIEAgIEAcIDwcHDQYFCgQDBwMDBAEBAQQDAQIDBgkEAwMBAgEBBQMDCAQECgQFCwYGDAUGDAYFCAIDAgYLBgkSCQkQBwcOBQYKBAQHAgICAgICBwQECgYFDgcHEAkJEgkKFQoLFQsLFQsKFQoJEgkJEAcHDgUGCgQEBwICAgICAgcEBAoGBQ4HAeAoIyNdNTVdIyMoKCMjXTU1XSMjKP5oBw4FBgoEAgQBJggNBQYJAwEBAgQBBAMFAQkDBwgIBBAHBgcGAwsDDBAKBhEFCg0LBhMGAwIGAQcFAwcFBAIEAgEDAgIDBgYEAgUCAQEBAQEBAQkRCQgPCAcPCAgSCgUJBQQJBAkOBgYKBQUHAwMFAgMDAQECBAkGBQ0IJwIEAgQKBgUOBwcQCQkSCQoVCgsVCwsVCwoVCgkSCQkQBwcOBQYKBAQHAgICAgICBwQECgYFDgcHEAkJEgkKFQoLFQsLFQsKFQoJEgkJEAcAAAAABQAAAGACAAFAACUAKwAxADcAPQAAJSIGBy4BJy4BIyIGBw4BBw4BHQEUFjMwMjMyNjc+ATU0JicuASMHMzcnIwcHIyc3MxcHMzcnIwcHMzcnIwcBvgcNBgITEA8pFwULBQYKBQMDBAO2AQ4YCQkKCgkJGA72EAgIEAgoEAgIEAhYEAgIEAg4EAgIEAjfAwIVJg0OEAEBAQMCAQMDyQMFCgkIFw0OFwgJCn9wcHBwUU9QUEBAQCAgICAAAAAFAAD/4AIAAeAABwALAA8AEwAYAAAlFSE1MxUhNQUhFSE/AQUHJTcFBzcHJzczAgD+AEABgP6gAUD+wAgNATkO/uwbASIbQif+HB2gwMCAgCBAhT9FP8Y6iDptM8MlAAABAAAAAQAAx2sHzF8PPPUACwIAAAAAANA9gbgAAAAA0D2BuAAA/+ACAAHgAAAACAACAAAAAAAAAAEAAAHg/+AAAAIAAAAAAAIAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAIAAAACAAAEAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAAAAAAACgAUAB4A8AFkAXYCBgKmA4IE4AU+BW4AAQAAAA0A7wAHAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4ArgABAAAAAAABAAoAAAABAAAAAAACAA4AOQABAAAAAAADAAoAIAABAAAAAAAEAAoARwABAAAAAAAFABYACgABAAAAAAAGAAUAKgABAAAAAAAKADQAUQADAAEECQABAAoAAAADAAEECQACAA4AOQADAAEECQADAAoAIAADAAEECQAEAAoARwADAAEECQAFABYACgADAAEECQAGAAoALwADAAEECQAKADQAUQBtAGEAZwBpAGMAVgBlAHIAcwBpAG8AbgAgADEALgAwAG0AYQBnAGkAY21hZ2ljAG0AYQBnAGkAYwBSAGUAZwB1AGwAYQByAG0AYQBnAGkAYwBGAG8AbgB0ACAAZwBlAG4AZQByAGEAdABlAGQAIABiAHkAIABJAGMAbwBNAG8AbwBuAC4AAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=) format('woff');
	font-weight: normal;
	font-style: normal;
}

%btn-reset {
 background: none;
 border: 0;
 color: inherit;
 cursor: pointer;
 display: inline-block;
 font: inherit;
 padding: 0;
 text-decoration: none;
 text-shadow: none;
};

%icon {
 font-family: 'magic';
 speak: none;
 font-style: normal;
 font-weight: normal;
 font-variant: normal;
 text-transform: none;
 text-decoration: none;

 /* Better Font Rendering =========== */
 -webkit-font-smoothing: antialiased;
 -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

@function brightness($color) {
 @return ((red($color) * .299) + (green($color) * .587) + (blue($color) * .114)) / 255 * 100%;
}

@function contrast(
 $color
) {
 $dark: color(dark);
 $light: color(light);

 $color-brightness: brightness($color);
 $dark-text-brightness: brightness($dark);
 $light-text-brightness: brightness($light);

 @return if(abs($color-brightness - $light-text-brightness) > abs($color-brightness - $dark-text-brightness), $light, $dark);
}


// Output
// ------

$social: twitter instagram stackoverflow soundcloud dribbble github;

body {
 background: color(background);
 color: color(text);
 font-family: sans-serif;
 font-size: size(normal);
 line-height: size(rhythm);
 margin: size(rhythm) auto;
 max-width: 40rem;
 text-align: center;

 .btn--call-to-action,
 .form,
 .social {
  margin-bottom: size(rhythm);
 }
}

.btn {
 @extend %btn-reset;
}
 
@each $name, $glyph in $icons {
 [data-icon='#{$name}'] {
  @include icon($name) {
   margin-right: .4em;
  }
 }
}
 
@each $btn, $styles in $buttons {
 .btn--#{$btn} { 
  @include button($styles); 
 }
}

@each $site in $social {
 .btn--#{$site} {
  @include button(social $site);
  margin-bottom: size(rhythm);
 }
}


       
      
!

JS

       
        
       
      
!
999px

Console