<img src="https://images.unsplash.com/photo-1507525428034-b723cf961d3e?w=753&q=80" width="753" height="500">
 <img src="https://images.unsplash.com/photo-1519046904884-53103b34b206?w=753&q=80" width="753" height="500">
 <img data-src="https://images.unsplash.com/photo-1495954484750-af469f2f9be5?w=753&q=80" width="753" height="500" lazy>
 <img data-src="https://images.unsplash.com/photo-1587502536900-baf0c55a3f74?w=753&q=80" width="753" height="500" lazy>
 <img data-src="https://images.unsplash.com/photo-1510414842594-a61c69b5ae57?w=753&q=80" width="753" height="500" lazy>
 <img data-src="https://images.unsplash.com/photo-1471922694854-ff1b63b20054?w=753&q=80" width="753" height="500" lazy>
 <img data-src="https://images.unsplash.com/photo-1473186578172-c141e6798cf4?w=753&q=80" width="753" height="500" lazy>
 <img data-src="https://images.unsplash.com/photo-1487349384428-12b47aca925e?w=753&q=80" width="753" height="500" lazy>
 <img data-src="https://images.unsplash.com/photo-1527437934671-61474b530017?w=753&q=80" width="753" height="500" lazy>
 <img data-src="https://images.unsplash.com/photo-1473496169904-658ba7c44d8a?w=753&q=80" width="753" height="500" lazy><img src="https://images.unsplash.com/photo-1507525428034-b723cf961d3e?w=753&q=80" width="753" height="500">
 <img src="https://images.unsplash.com/photo-1519046904884-53103b34b206?w=753&q=80" width="753" height="500">
 <img data-src="https://images.unsplash.com/photo-1495954484750-af469f2f9be5?w=753&q=80" width="753" height="500" lazy>
 <img data-src="https://images.unsplash.com/photo-1587502536900-baf0c55a3f74?w=753&q=80" width="753" height="500" lazy>
 <img data-src="https://images.unsplash.com/photo-1510414842594-a61c69b5ae57?w=753&q=80" width="753" height="500" lazy>
 <img data-src="https://images.unsplash.com/photo-1471922694854-ff1b63b20054?w=753&q=80" width="753" height="500" lazy>
 <div data-src="https://images.unsplash.com/photo-1473186578172-c141e6798cf4?w=753&q=80" class="lazy-bg" lazy></div>
 <div data-src="https://images.unsplash.com/photo-1487349384428-12b47aca925e?w=753&q=80" class="lazy-bg" lazy></div>
 <div data-src="https://images.unsplash.com/photo-1527437934671-61474b530017?w=753&q=80" class="lazy-bg" lazy></div>
 <div data-src="https://images.unsplash.com/photo-1473496169904-658ba7c44d8a?w=753&q=80" class="lazy-bg" lazy></div>
img {
 display: block;
 max-width: 100%;
 margin: 10px auto;
 border: 0;
}

.lazy-bg {
 width: 753px;
 height: 500px;
 margin: 10px auto;
 background-size: cover;
 background-position: center;
}
// duyệt tất cả tấm ảnh cần lazy-load
const lazyImages = document.querySelectorAll('[lazy]');

// chờ các tấm ảnh này xuất hiện trên màn hình
const lazyImageObserver = new IntersectionObserver((entries, observer) => {
 entries.forEach((entry) => {
  // tấm ảnh này đã xuất hiện trên màn hình
  if (entry.isIntersecting) {
   const lazyImage = entry.target;
   const src = lazyImage.dataset.src;

   lazyImage.tagName.toLowerCase() === 'img'
   // <img>: copy data-src sang src
    ? lazyImage.src = src

   // <div>: copy data-src sang background-image
   : lazyImage.style.backgroundImage = "url(\'" + src + "\')";

   // copy xong rồi thì bỏ attribute lazy đi
   lazyImage.removeAttribute('lazy');

   // job done, không cần observe nó nữa
   observer.unobserve(lazyImage);
  }
 });
});

// Observe từng tấm ảnh và chờ nó xuất hiện trên màn hình
lazyImages.forEach((lazyImage) => {
 lazyImageObserver.observe(lazyImage);
});
Run Pen

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.