<img src="https://images.unsplash.com/photo-1507525428034-b723cf961d3e?w=753&q=80" width="753" height="500">
<img src="https://images.unsplash.com/photo-1519046904884-53103b34b206?w=753&q=80" width="753" height="500">
<img data-src="https://images.unsplash.com/photo-1495954484750-af469f2f9be5?w=753&q=80" width="753" height="500" lazy>
<img data-src="https://images.unsplash.com/photo-1587502536900-baf0c55a3f74?w=753&q=80" width="753" height="500" lazy>
<img data-src="https://images.unsplash.com/photo-1510414842594-a61c69b5ae57?w=753&q=80" width="753" height="500" lazy>
<img data-src="https://images.unsplash.com/photo-1471922694854-ff1b63b20054?w=753&q=80" width="753" height="500" lazy>
<div data-src="https://images.unsplash.com/photo-1473186578172-c141e6798cf4?w=753&q=80" class="lazy-bg" lazy></div>
<div data-src="https://images.unsplash.com/photo-1487349384428-12b47aca925e?w=753&q=80" class="lazy-bg" lazy></div>
<div data-src="https://images.unsplash.com/photo-1527437934671-61474b530017?w=753&q=80" class="lazy-bg" lazy></div>
<div data-src="https://images.unsplash.com/photo-1473496169904-658ba7c44d8a?w=753&q=80" class="lazy-bg" lazy></div>
img {
 display: block;
 max-width: 100%;
 margin: 10px auto;
 border: 0;
}

.lazy-bg {
 width: 753px;
 height: 500px;
 margin: 10px auto;
 background-size: cover;
 background-position: center;
}
// duyệt tất cả tấm ảnh cần lazy-load
var lazyImages = document.querySelectorAll('[lazy]');

// khi tấm ảnh gần chạm viewport (còn 100px nữa là chạm), thì load tấm ảnh ngay
var threshold = 100;

// tránh vấn đề về performance
var timeout;

function lazyload () {
 clearTimeout(timeout);

 timeout = setTimeout(function() {
  var scrollTop = window.pageYOffset;
  lazyImages.forEach(function(lazyImage) {
   var src = lazyImage.dataset.src;

   // khi vị trí tấm ảnh gần chạm viewport, load ngay
   if (lazyImage.offsetTop < (window.innerHeight + scrollTop + threshold)) {
    lazyImage.tagName.toLowerCase() === 'img'
    // <img>: copy data-src sang src
     ? lazyImage.src = src

    // <div>: copy data-src sang background-image
    : lazyImage.style.backgroundImage = "url(\'" + src + "\')";

    // copy xong rồi thì bỏ attribute lazy đi
    lazyImage.removeAttribute('lazy');
   }
  });

  // tất cả tấm ảnh đã được load xong, dọn dẹp và đi thôi.
  if (lazyImages.length == 0) { 
   document.removeEventListener('scroll', lazyload);
  }
 }, 10);
}

document.addEventListener('scroll', lazyload);
Run Pen

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.