<html>
 <body class="v">
 </body>
</html>
body.v{
  overflow: hidden;  
  -webkit-animation: v 8s infinite;
  animation: v 8s infinite;
}

@keyframes v{
 0% {background:#29ADF0;}
 20%{background:#F02999;}
 40%{background:#F06E29;}
 60%{background:#F0D829;}
 80%{background:#29F03A;}
 100%{background:#29ADF0;}
}

@-webkit-keyframes v{
 0% {background:#29ADF0;}
 20%{background:#F02999;}
 40%{background:#F06E29;}
 60%{background:#F0D829;}
 80%{background:#29F03A;}
 100%{background:#29ADF0;}
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.