<!-- Trong đoạn Code này, bạn có thể thay đổi các chi tiết (tên riêng của bạn, của riêng bạn avatar vv), nhưng không làm thay đổi cấu trúc cơ bản! -->

<aside class="profile-card">

 <header>

  <!-- Hình của bạn -->
  <a href="https://laivanduc.vn">
   <img src="http://farm5.staticflickr.com/4175/34651231232_b1a413839f_o.jpg">
  </a>

  <!-- Tên của bạn -->
  <h1>Lại Văn Đức</h1>

  <!-- Công việc hay nghề của bạn -->
  <h2>- Web Developer -</h2>

 </header>

 <!-- Thêm thông tin của bạn -->
 <div class="profile-bio">

  <p>Chào mừng các bạn</p>
  <p>Tôi là một nhà phát triển web. Tôi chủ yếu làm việc với PHP, HTML, CSS, JS và WordPress.
   <br />Tôi cũng làm việc tốt với Photoshop, Corel Draw, After Effects và vài thứ khác.</p>

 </div>

 <!-- Liên kết mạng xã hội -->
 <ul class="profile-social-links">

  <!-- Thông tin tài khoản twitter -->
  <li>
   <a href="https://twitter.com/">
    <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/210284/social-twitter.svg">
   </a>
  </li>

  <!-- Thông tin Facebook -->
  <li>
   <a href="https://facebook.com">
    <img src="http://farm5.staticflickr.com/4221/34651248062_73641b1a80_o.png">
   </a>
  </li>

  <!-- Tài khoản Google +-->
  <li>
   <a href="https://plus.google.com/u/0/118260931574775251745/posts">
    <img src="http://farm5.staticflickr.com/4186/34004419773_ed97040ef5_o.png">
   </a>
  </li>

  <!--Bạn có thể thêm hoặc xóa mạng xã hội tại đây-->

 </ul>

</aside>
<!-- Chỉ có vậy thôi ! -->
/* Bắt đầu viết code CSS nào ! */

@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto);
body {
 padding: 20px;
 box-sizing: border-box;
 font-family: Roboto, Helvetica, Arial, serif;
 background: url(http://farm5.staticflickr.com/4180/34813900975_be65f5a553_o.jpg);
 background-size: cover;
}

header img {
 border-radius: 50%;
 margin: 20px auto;
 display: block;
 width: 200px;
 border: 5px solid #fff;
}

aside {
 border-top: 0px solid #26A69A;
 border-bottom: 0px solid #00695C;
 border-radius: 50%;
 margin: 0 auto;
 display: block;
 height: 250px;
 width: 250px;
 background: url(http://farm5.staticflickr.com/4180/34813900975_be65f5a553_o.jpg);
 background-size: cover;
 overflow: hidden;
 box-shadow: 0 0 100px 10px #fff;
 transition: all ease 0.3s;
}

aside:hover {
 border-top: 4px solid #26A69A;
 border-bottom: 4px solid #00695C;
 border-radius: 5px;
 height: 480px;
 width: 350px;
 box-shadow: 0 0 70px 10px #fff;
}

aside:hover header img {
 animation: profile_image 2000ms linear both;
 animation-delay: 0.5s;
}

header {
 text-align: center;
}

header h1 {
 position: relative;
 text-align: center;
 color: #fff;
 text-shadow: 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.5);
 font-size: 25px;
 line-height: 25px;
 display: inline-block;
 padding: 10px;
 transition: all ease 0.250s;
 border-top: 1px solid #fff;
 border-bottom: 1px solid #fff;
}

aside:hover header h1 {
 margin-top: 0px;
 outline: 0 solid #fff;
 border-top: 0px solid #fff;
 border-bottom: 1px solid #fff;
}

header h2 {
 text-align: center;
 color: #fff;
 text-shadow: 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.5);
 font-size: 17px;
 font-weight: normal;
 line-height: 0px;
 margin: 0;
}

.profile-bio {
 margin-top: 20px;
 padding: 1px 20px 10px 20px !important;
 transition: all linear 1.5s;
 color: #fff;
 font-size: 14px;
 opacity: 0;
 background: linear-gradient(to bottom, rgba(0, 0, 0, 0) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.42) 49%, rgba(0, 0, 0, 0.61) 100%);
}

aside:hover .profile-bio {
 opacity: 1;
}

.profile-bio p:first-child {
 text-align: center;
 font-size: 16px;
}

.profile-social-links {
 position: relative;
 margin-top: -440px;
 margin-left: -100px;
 list-style-type: none;
 opacity: 0;
 transition: all ease 0.5s;
}

aside:hover .profile-social-links {
 margin-left: -30px;
 opacity: 1;
}

.profile-social-links li img {
 width: 30px;
 background: #fff;
 border-radius: 50%;
 padding: 5px;
}
/*PROFILE IMAGE ANIMATE */

@keyframes profile_image {
 0% {
  transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 3.4% {
  transform: matrix3d(1.032, 0, 0, 0, 0, 1.041, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 4.7% {
  transform: matrix3d(1.045, 0, 0, 0, 0, 1.06, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 6.81% {
  transform: matrix3d(1.066, 0, 0, 0, 0, 1.089, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 9.41% {
  transform: matrix3d(1.088, 0, 0, 0, 0, 1.117, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 10.21% {
  transform: matrix3d(1.094, 0, 0, 0, 0, 1.123, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 13.61% {
  transform: matrix3d(1.112, 0, 0, 0, 0, 1.133, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 14.11% {
  transform: matrix3d(1.114, 0, 0, 0, 0, 1.133, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 17.52% {
  transform: matrix3d(1.121, 0, 0, 0, 0, 1.124, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 18.72% {
  transform: matrix3d(1.121, 0, 0, 0, 0, 1.119, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 21.32% {
  transform: matrix3d(1.12, 0, 0, 0, 0, 1.107, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 24.32% {
  transform: matrix3d(1.115, 0, 0, 0, 0, 1.096, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 25.23% {
  transform: matrix3d(1.113, 0, 0, 0, 0, 1.094, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 29.03% {
  transform: matrix3d(1.106, 0, 0, 0, 0, 1.09, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 29.93% {
  transform: matrix3d(1.105, 0, 0, 0, 0, 1.09, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 35.54% {
  transform: matrix3d(1.098, 0, 0, 0, 0, 1.096, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 36.74% {
  transform: matrix3d(1.097, 0, 0, 0, 0, 1.098, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 41.04% {
  transform: matrix3d(1.096, 0, 0, 0, 0, 1.102, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 44.44% {
  transform: matrix3d(1.097, 0, 0, 0, 0, 1.103, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 52.15% {
  transform: matrix3d(1.099, 0, 0, 0, 0, 1.101, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 59.86% {
  transform: matrix3d(1.101, 0, 0, 0, 0, 1.099, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 63.26% {
  transform: matrix3d(1.101, 0, 0, 0, 0, 1.099, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 75.28% {
  transform: matrix3d(1.1, 0, 0, 0, 0, 1.1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 85.49% {
  transform: matrix3d(1.1, 0, 0, 0, 0, 1.1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 90.69% {
  transform: matrix3d(1.1, 0, 0, 0, 0, 1.1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 100% {
  transform: matrix3d(1.1, 0, 0, 0, 0, 1.1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
}
/*NAME ANIMATE */

aside:hover header h1 {
 animation: name_and_job 1500ms linear both;
 animation-delay: 0.4s;
}

@keyframes name_and_job {
 0% {
  transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -300, 0, 0, 1);
 }
 1.3% {
  transform: matrix3d(3.905, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -237.02, 0, 0, 1);
 }
 2.55% {
  transform: matrix3d(4.554, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -182.798, 0, 0, 1);
 }
 4.1% {
  transform: matrix3d(4.025, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -125.912, 0, 0, 1);
 }
 5.71% {
  transform: matrix3d(3.039, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -79.596, 0, 0, 1);
 }
 8.11% {
  transform: matrix3d(1.82, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -31.647, 0, 0, 1);
 }
 8.81% {
  transform: matrix3d(1.581, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -21.84, 0, 0, 1);
 }
 11.96% {
  transform: matrix3d(1.034, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 4.825, 0, 0, 1);
 }
 12.11% {
  transform: matrix3d(1.023, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 5.53, 0, 0, 1);
 }
 15.07% {
  transform: matrix3d(0.947, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 12.662, 0, 0, 1);
 }
 16.12% {
  transform: matrix3d(0.951, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 13.007, 0, 0, 1);
 }
 27.23% {
  transform: matrix3d(1.001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2.352, 0, 0, 1);
 }
 27.58% {
  transform: matrix3d(1.001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2.121, 0, 0, 1);
 }
 38.34% {
  transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.311, 0, 0, 1);
 }
 40.09% {
  transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.291, 0, 0, 1);
 }
 50% {
  transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.048, 0, 0, 1);
 }
 60.56% {
  transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0.007, 0, 0, 1);
 }
 82.78% {
  transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 100% {
  transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
}

aside:hover ul li:first-child {
 animation: social_animation 2000ms ease-in-out both;
 animation-delay: 0.75s;
}

aside:hover ul li:nth-child(2) {
 animation: social_animation 2000ms ease-in-out both;
 animation-delay: 1s;
}

aside:hover ul li:nth-child(3) {
 animation: social_animation 2000ms ease-in-out both;
 animation-delay: 1.25s;
}

@keyframes social_animation {
 0% {
  transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -300, 0, 0, 1);
 }
 1.3% {
  transform: matrix3d(3.905, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -237.02, 0, 0, 1);
 }
 2.55% {
  transform: matrix3d(4.554, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -182.798, 0, 0, 1);
 }
 4.1% {
  transform: matrix3d(4.025, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -125.912, 0, 0, 1);
 }
 5.71% {
  transform: matrix3d(3.039, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -79.596, 0, 0, 1);
 }
 8.11% {
  transform: matrix3d(1.82, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -31.647, 0, 0, 1);
 }
 8.81% {
  transform: matrix3d(1.581, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -21.84, 0, 0, 1);
 }
 11.96% {
  transform: matrix3d(1.034, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 4.825, 0, 0, 1);
 }
 12.11% {
  transform: matrix3d(1.023, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 5.53, 0, 0, 1);
 }
 15.07% {
  transform: matrix3d(0.947, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 12.662, 0, 0, 1);
 }
 16.12% {
  transform: matrix3d(0.951, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 13.007, 0, 0, 1);
 }
 27.23% {
  transform: matrix3d(1.001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2.352, 0, 0, 1);
 }
 27.58% {
  transform: matrix3d(1.001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2.121, 0, 0, 1);
 }
 38.34% {
  transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.311, 0, 0, 1);
 }
 40.09% {
  transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.291, 0, 0, 1);
 }
 50% {
  transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.048, 0, 0, 1);
 }
 60.56% {
  transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0.007, 0, 0, 1);
 }
 82.78% {
  transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
 100% {
  transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
 }
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.