<!-- Trong đoạn Code này, bạn có thể thay đổi các chi tiết (tên riêng của bạn, của riêng bạn avatar vv), nhưng không làm thay đổi cấu trúc cơ bản! -->

<aside class="profile-card">
 
 <header>
  
  <!-- day la avatar -->
  <a href="http://laivanduc.com">
   <img src="http://farm5.staticflickr.com/4175/34651231232_b1a413839f_o.jpg">
  </a>

  <!-- ten cua ban -->
  <h1>Lại Văn Đức</h1>
  
  <!-- Cong viec,nghe nghiep -->
  <h2>Web Developer</h2>
  
 </header>
 
 <!-- Gioi thieu ve ban -->
 <div class="profile-bio">
  
  <p> Tôi là một nhà phát triển web. Tôi chủ yếu làm việc với PHP, HTML, CSS, JS và WordPress trên ..<b> Internet.</b><br><br>
   Tôi cũng làm việc tốt với Photoshop, Corel Draw, After Effects và vài thứ khác.</p>
  
 </div>
 
 <!-- Lien ket mang xa hoi cua ban-->
 <ul class="profile-social-links">
  
  <!-- twitter - el clásico -->
  <li>
   <a href="https://twitter.com/">
    <img src="http://farm5.staticflickr.com/4252/34651310252_2231b1385f_o.png">
   </a>
  </li>
  
  <!-- Dia chi google + cua ban -->
  <li>
   <a href="https://plus.google.com/u/0/118260931574775251745/posts">
    <img src="http://farm5.staticflickr.com/4202/34004509073_6fc761b8e1_o.png">
   </a>
  </li>
  
  <!-- Dia chi Facebook cua ban-->
  <li>
   <a href="https://facebook.com">
    <img src="http://farm5.staticflickr.com/4155/34774236796_cabfe4e288_o.png">
   </a>
  </li>
  
  <!-- Ban co the them hoac bot mang xa hoi tai day -->
  
 </ul>
 
</aside>
<!-- Chi co vay thoi !-->
/* Roi - Bat dau css de >>> */

/************
* Imports 
*************/
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700,300);

/************
* Variables 
*************/

/* Colors */
$white : #FFFFFF;
$red  : #D72B37;
$gray : #2D2D2D;

/* Layout */
$width : 350px;

/************
* Mixins
*************/
@mixin border-shadow-box($w,$h,$border-radius,$background-color,$padding) {
 width: $w;
 height: $h;
 border-radius: $border-radius;
 background-color: $background-color;
 padding: $padding;
 box-shadow: 0px 0px 2px 1px rgba(0,0,0,0.1);
 margin: 0 auto;
}
/************
* Styles
*************/

body{
 background-image: url(http://farm5.staticflickr.com/4171/34814741935_cb292e2490_o.png); 
 font-smoothing: antialiased;
 font-family: Roboto,sans-serif; 
}

.profile-social-links, .profile-bio {
 transition: height 1s ease-in;
}

aside{
 width: $width;
 height: 100%;
 margin: 110px auto 0 auto;
 header{
  height: 200px;
  a{
   opacity: 0;
   width: 100%;
   height: auto;
   display: inline-block;
   animation: opacity-translate 1s ease-out 3.2s forwards;
   img { 
    padding: 10px;
    width: 60%;
    height: auto;
    margin: 4% 18%;
    border-radius: 50%;
    background: $red;
   } 
  }
  h1{
   opacity: 0;
   color: $gray;
   transform: translate3d(0,-160px,0);
   text-align: center;
   animation: fade .5s ease-out 4.5s forwards;
  }
  h2{
   opacity: 0;
   color: $gray;
   transform: translate3d(0,-172px,0);
   text-align: center;
   font-size: 17px;
   font-weight: 300;
   animation: fade .5s ease-out 5s forwards;
  }
  &:before{
   content: "Hi!";
   color:$white;
   text-align: center;
   width: 100px;
   height: 100px;
   margin-top: 25px;
   font-size: 40px;
   display: block;
   opacity: 0;
   animation: hi 2.9s cubic-bezier(1,.15,.96,.95) forwards;
  }
  @include border-shadow-box(0px,0px,50px,$red,0px);
  position: relative;
  z-index: 5;
  transform: translate3d(0,100x,0);
  animation: grow 3s cubic-bezier(.88,.32,.81,.96) forwards;
 }
 .profile-bio {
  @include border-shadow-box(310px,'auto',10px, $white,20px);
  color: $gray;
  opacity:0;
  transform: translate3d(0,-60px,0);
  transition: opacity .7s ease-out , transform .4s ease-in;
  z-index: 1;
 } 
 .profile-social-links {
  position:absolute;
  height: 50px;
  top: 28px;
  opacity: 1;
  li{
   @include border-shadow-box(60px,60px,60px,$white,0px);
   display: inline-block;
   text-align: center;
   margin: 0 13px;
   opacity:0;
   img{
    width: 60%;
    margin: 19% auto;
    height: auto;
   }
   &:nth-child(1){
    transform: translate3d(100px,150px, 0);
    animation: translate-social-1 .3s ease-out 5.8s forwards;
   }
   &:nth-child(2){
    transform: translate3d(0px,150px, 0);
    animation: translate-social-2 .3s ease-out 6s forwards;
   }
   &:nth-child(3){
    transform: translate3d(-100px,150px, 0);
    animation: translate-social-3 .3s ease-out 6.2s forwards;
   }
  }
 }
 &:hover{
  .profile-bio{
   opacity:1;
   transform: translate3d(0,170px,0);
  }
 }
}


/************
* Animations
*************/

@keyframes translate-social-1{
 to{
  opacity:  1;
  transform: translate3d(-23px, 80px, 0);
 }
}

@keyframes translate-social-2{
 to{
  opacity:  1;
  transform: translate3d(0px, 30px, 0);
 }
}

@keyframes translate-social-3{
 to{
  opacity:  1;
  transform: translate3d(31px, 80px, 0);
 }
}

@keyframes hi{
 0%{
  opacity:  0;
 }
 5%{
  opacity:  1;
 }
 60%{
  opacity:  0;
 }
 99%{
  height:   100px;
  margin-top: 25px;
 }
 100%{
  height:   0px;
  margin-top: 0px;
 }
}

@keyframes opacity-translate{
 0%{
  opacity:  0;
  transform: translate3d(0,0,0);
 }
 100%{
  opacity:  1;
  transform: translate3d(0,-130px,0);
 }
}

@keyframes fade{
 0%{
  opacity: 0;
 }
 100%{
  opacity: 1;
 }
}

@keyframes shake{
 0%{
  transform: translate3d( -1px, 1px, 0), rotate(10deg);
 }
 100%{
  transform: translate3d( 1px, -1px, 0), rotate(-10deg);
 }
}

@keyframes grow{
 0%{
  opacity:    0;
  width:     0px; 
  height:     0px;
  border-radius: 50px;
 }
 15%{
  opacity:    1;
  width:     100px; 
  height:     100px;
  padding:    10px;
  border-radius: 100px;
 }
 20%{
  transform:   translate3d(0,150%,0);
 }
 24%{
  transform:   translate3d(0,155%,0);
 }
 28%{
  transform:   translate3d(0,150%,0);
 } 
 32%{
  transform:   translate3d(0,155%,0);
 } 
 34%{ 
  transform:   translate3d(0,150%,0);
 } 
 38%{
  transform:   translate3d(0,155%,0);
 }  
 42%{
  transform:   translate3d(0,150%,0);
 }  
 70%{ 
  width:     100px; 
  height:     100px;
  padding:    10px;
  border-radius: 100px;
  transform:   translate3d(0,150%,0);
 }
 75%{
  width:      50px; 
  height:      50px;
  padding:     10px;
  border-radius:  50px;
  background-color: $red;
 }
 100%{
  width:      $width;
  height:      220px;
  border-radius:  10px;
  background-color: $white;
  transform:    translate3d(0,70%,0);
 }
}

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.