Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URL's added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. If you link to another Pen, it will include the CSS from that Pen. If the preprocessor matches, it will attempt to combine them before processing.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Save Automatically?

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

       
        <div data-redactor="1">Nh&igrave;n thấy xương trong giấc mơ của bạn c&oacute; thể biểu thị rằng bạn sẽ c&oacute; quyền lực, đứng tr&ecirc;n đ&ocirc;i ch&acirc;n của m&igrave;nh, c&oacute; tham vọng, c&oacute; được th&agrave;nh tựu bằng c&aacute;ch học tập.</div>
<div data-redactor="1">&nbsp;</div>
<div data-redactor="1">Để nh&igrave;n thấy xương xung quanh trong giấc mơ của bạn c&oacute; thể gợi &yacute; rằng bạn sẽ mạnh mẽ về mặt tinh thần v&agrave; cơ thể, bạn sẽ ti&ecirc;u diệt c&aacute;c cuộc tấn c&ocirc;ng khiến bạn mệt mỏi một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng từ b&acirc;y giờ.</div>
<div data-redactor="1">&nbsp;</div>
<div data-redactor="1">Nếu thấy xương người trong giấc mơ của bạn đề cập đến một người mang lại hạnh ph&uacute;c.&nbsp;Nếu bạn thấy xương động vật trong giấc mơ của bạn, n&oacute; biểu thị một người th&ecirc;m sức mạnh cho quyền lực của bạn. Cập nhật&nbsp;<a href="https://lotus.vn/w/blog/xsmn-sxmn-ket-qua-xo-so-mien-nam-moi-nhat-kqxsmn-xsktmn-xsmn-211789983395086336.htm" data-cke-saved-href="https://lotus.vn/w/blog/xsmn-sxmn-ket-qua-xo-so-mien-nam-moi-nhat-kqxsmn-xsktmn-xsmn-211789983395086336.htm"><strong>Kết quả xổ số kiến thiết miền nam h&ocirc;m nay trực tiếp nhanh nhất</strong></a>.</div>
<div data-redactor="1">&nbsp;</div>
<div data-redactor="1">Nằm mơ giữ xương hoặc chơi với xương trong giấc mơ của bạn chỉ ra rằng bạn sẽ chịu tr&aacute;ch nhiệm, c&oacute; sự t&ocirc;n trọng với tham vọng v&agrave; th&ocirc;ng tin của bạn.</div>
<div data-redactor="1">&nbsp;</div>
<div data-redactor="1"><img src="https://i.pinimg.com/564x/f9/c7/44/f9c7442db091519c5fcd97aad90ef359.jpg" alt="[IMG]" data-cke-saved-src="https://i.pinimg.com/564x/f9/c7/44/f9c7442db091519c5fcd97aad90ef359.jpg" /></div>
<div data-redactor="1"><em>Xương trong giấc mơ tượng trưng cho điều g&igrave;</em></div>
<div data-redactor="1">&nbsp;</div>
<div data-redactor="1">Nếu thấy rằng bạn ăn xương, gặm nhấm xương trong giấc mơ của bạn c&oacute; thể cảnh b&aacute;o bạn rằng bạn sẽ g&acirc;y hại cho bản th&acirc;n v&igrave; tham vọng qu&aacute; mức của bạn v&agrave; kẻ th&ugrave; của bạn sẽ đ&aacute;nh bại bạn dễ d&agrave;ng bởi v&igrave; t&iacute;nh kh&iacute; của bạn.&nbsp;Nếu bạn thấy một người kh&aacute;c ăn xương trong giấc mơ của bạn, n&oacute; &aacute;m chỉ kẻ th&ugrave; ngu xuẩn.</div>
<div data-redactor="1">&nbsp;</div>
<div data-redactor="1">Nh&igrave;n thấy rằng một con m&egrave;o, con ch&oacute; hay bất kỳ loại động vật ăn xương trong giấc mơ của bạn c&oacute; thể đại diện&nbsp;<a href="https://fundrazr.com/profiles/xosomiennam-xsmn" data-cke-saved-href="https://forums.losant.com/t/nothing-in-the-connection-log/987"><strong>Sổ xố miền nam hnay</strong></a>&nbsp;cho rằng bạn sẽ c&oacute; một kẻ th&ugrave; m&agrave; bạn sẽ đ&aacute;nh bại.</div>
<div data-redactor="1">&nbsp;</div>
<div data-redactor="1">Nếu thấy rằng bạn nấu hoặc luộc xương trong giấc mơ của bạn biểu thị rằng bạn sẽ vượt qua những rắc rối khiến bạn tức giận bằng c&aacute;ch tiếp cận chậm hơn.</div>
<div data-redactor="1">&nbsp;</div>
<div data-redactor="1"><img src="https://i.pinimg.com/564x/18/2b/e1/182be138f7dc5cc8da1f14e1cb596d30.jpg" alt="[IMG]" data-cke-saved-src="https://i.pinimg.com/564x/18/2b/e1/182be138f7dc5cc8da1f14e1cb596d30.jpg" /></div>
<div data-redactor="1"><em>Sổ mơ l&ocirc; đề 21/8/2018</em></div>
<div data-redactor="1">&nbsp;</div>
<div data-redactor="1">Thấy được sự ph&aacute; vỡ, việc cắt xương trong giấc mơ của bạn c&oacute; thể cho thấy rằng bạn sẽ bước v&agrave;o một giai đoạn m&agrave; bạn sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng m&agrave; kh&ocirc;ng cần bất kỳ sự gi&uacute;p đỡ n&agrave;o v&agrave; loại bỏ những người l&agrave; g&aacute;nh nặng cho bạn.</div>
<div data-redactor="1">&nbsp;</div>
<div data-redactor="1">Nếu thấy rằng xương của bạn bị ph&aacute; vỡ trong giấc mơ của bạn chỉ ra rằng một c&ocirc;ng việc hoặc người m&agrave; bạn quan t&acirc;m đang bao v&acirc;y bạn qu&aacute; nhiều sẽ l&agrave;m cho bạn m&ugrave; v&agrave; v&igrave; l&yacute; do n&agrave;y, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội m&agrave; kh&ocirc;ng nhận ra.</div>
<div data-redactor="1">&nbsp;</div>
<div data-redactor="1">Để thấy rằng xương của bạn tan chảy trong giấc mơ của bạn chỉ ra rằng một người kh&ocirc;ng ưa bạn sẽ muốn được gi&uacute;p đỡ từ bạn v&agrave; một người kh&ocirc;ng cho lợi &iacute;ch sẽ muốn trở th&agrave;nh một đối t&aacute;c với bạn. Kết quả&nbsp;<a href="https://calis.delfi.lv/blogs/posts/46119-giai-ma-giac-mo-thay-bon-rua/lietotajs/222853-robinson12314/" data-cke-saved-href="https://calis.delfi.lv/blogs/posts/46119-giai-ma-giac-mo-thay-bon-rua/lietotajs/222853-robinson12314/"><strong>XSMN - SXMN - KQXSMN - XSKT MN - Ket qua xo so mien Nam moi nhat</strong></a>&nbsp;trong ng&agrave;y.</div>
<div data-redactor="1">&nbsp;</div>
<div data-redactor="1">Khi mơ thấy bộ xương người đ&aacute;nh 01 &ndash; 10 đảm bảo ch&iacute;nh x&aacute;c</div>
<div data-redactor="1">&nbsp;</div>
<div data-redactor="1">Nh&igrave;n thấy xương từ bất kỳ nơi n&agrave;o trong cơ thể bạn trong giấc mơ của bạn c&oacute; nghĩa l&agrave; bạn sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng việc m&agrave; bạn đ&atilde; tham gia bằng những lời khuy&ecirc;n của mọi người.&nbsp;Ngo&agrave;i ra, n&oacute; n&oacute;i rằng bạn sẽ c&oacute; một t&igrave;nh y&ecirc;u hạnh ph&uacute;c với một người m&agrave; bạn b&egrave; của bạn giới thiệu.</div>
<div id="eJOY__extension_root">&nbsp;</div>
       
      
!

CSS

       
        
       
      
!

JS

       
        
       
      
!
999px

Console