<h1 class="xanh">Tiêu đề quan trọng</h1>
<h1>Tiêu đề thông thường</h1>
<h1 class="xanh">Tiêu đề quan trọng</h1>
.xanh {
  color: blue;
}
Run Pen

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.