<h1 id="do">Tiêu đề có thiết lập ID tên xanh</h1>
<h1>Tiêu đề thông thường</h1>
#do {
  color: red;
}
Run Pen

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.