<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Inline Styles</title>
  
  <style type="text/css">
    p {
    color: red;
    font-family: Arial;
    }
  </style>
 </head>

 <body>
  <p>Đây là một đoạn chữ đã được định dạng với CSS</p>.
 </body>
</html>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.