<img src="http://www.tbit.vn/images/TBit-Sidebar.gif" style="float:right">
<p>Hình ảnh đã trôi sang bên phải mặc dù đoạn văn này được đặt sau trong mã HTML</p>

External CSS

This Pen doesn't use any external CSS resources.

External JavaScript

This Pen doesn't use any external JavaScript resources.